Danh mục các dự án thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh năm 2023 (điều chỉnh)

Ngày đăng: 14/11/2023, 10:48

        Ngày 10/11/2023 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 118/QĐ-BQLKKT (thay thế Quyết định số 110/QĐ-BQLKKT ngày 06/10/2023) về việc Phê duyệt Danh mục các dự án thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh năm 2023 cụ thể như sau:
 
        Ban hành Danh mục các dự án thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trong năm 2023 để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, cụ thể như sau:

1. Vị trí, diện tích và tổng vốn đầu tư:

 

STT

Vị trí

Diện tích

Tổng vốn đầu tư

Mục tiêu đầu tư

1

Lô 07-8

860 m2

≥ 3 tỷ đồng

Văn phòng, khu kinh doanh dịch vụ

2

Lô 13,14-8

1.588 m2

≥ 4,8 tỷ đồng

Văn phòng, khu kinh doanh dịch vụ

3

Lô 41-8

500 m2

≥ 1,9 tỷ đồng

Văn phòng, khu kinh doanh dịch vụ

4

Lô 47-8

500 m2

≥ 1,9 tỷ đồng

Văn phòng, khu kinh doanh dịch vụ

5

Lô 49-8

400 m2

≥ 1,7 tỷ đồng

Văn phòng, khu kinh doanh dịch vụ

6

Lô 60-8

900 m2

≥ 3,1 tỷ đồng

Văn phòng, khu kinh doanh dịch vụ

7

Lô 4-44

3.843 m2

≥ 10,2 tỷ đồng

Văn phòng, khu kinh doanh dịch vụ

 
Lưu ý: Tổng vốn đầu tư dự kiến chưa bao gồm chi phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thuê đất và các chi phí khác.

2. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư:
Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư.

3. Mục tiêu dự án:
Xây dựng văn phòng, khu kinh doanh dịch vụ.

4. Quy mô dự án:
 

STT

Vị trí

Diện tích

Mật độ xây dựng (tối đa)

Hệ số sử dụng đất

Số tầng

1

Lô 07-8

860 m2

70%

0,7

Từ 01 đến 03 tầng

2

Lô 13,14-8

1.588 m2

70%

0,7

Từ 01 đến 03 tầng

3

Lô 41-8

500 m2

70%

0,7

Từ 01 đến 03 tầng

4

Lô 47-8

500 m2

70%

0,7

Từ 01 đến 03 tầng

5

Lô 49-8

400 m2

70%

0,7

Từ 01 đến 03 tầng

6

Lô 60-8

900 m2

70%

0,7

Từ 01 đến 03 tầng

7

Lô 4-44

3.843 m2

60%

0,7

Từ 01 đến 02 tầng

 
5. Nguồn vốn đầu tư của dự án:
 
- Vốn góp: Có vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án;

- Vốn huy động: Nhà đầu tư có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng nhưng không vượt quá 80% tổng mức đầu tư của dự án.

6. Thời hạn hoạt động của dự án:

Căn cứ Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

7. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng:
Theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

Trách nhiệm của nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

- Chấp hành các quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan.

- Nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư; đất đai; môi trường; xây dựng; an toàn lao động; phòng cháy chữa cháy và các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư tương ứng với từng loại ưu đãi theo quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư và Điều 23 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 72 Luật Đầu tư.
 
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công