Danh mục các dự án thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh năm 2023

Ngày đăng: 09/10/2023, 08:21

Ngày 06/10/2023 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 110/QĐ-BQLKKT về việc Phê duyệt Danh mục các dự án thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh năm 2023 cụ thể như sau:
 
1. Vị trí, diện tích và tổng vốn đầu tư dự kiến:
 

STT

Vị trí      dự kiến

Diện tích dự kiến

Tổng vốn đầu tư dự kiến

Ghi chú

1

Lô 07-8

860 m2

Khoảng 4 tỷ đồng

Quy hoạch công trình thương mại dịch vụ

2

Lô 13,14-8

1.588 m2

Khoảng 8 tỷ đồng

Quy hoạch công trình thương mại dịch vụ

3

Lô 41-8

500 m2

Khoảng 2 tỷ đồng

Quy hoạch công trình thương mại dịch vụ

4

Lô 47-8

500 m2

Khoảng 2 tỷ đồng

Quy hoạch công trình thương mại dịch vụ

5

Lô 49-8

400 m2

Khoảng 2 tỷ đồng

Quy hoạch công trình thương mại dịch vụ

6

Lô 60-8

900 m2

Khoảng 4 tỷ đồng

Quy hoạch công trình thương mại dịch vụ

7

Lô 4-44

3.843 m2

Khoảng 15 tỷ đồng

Quy hoạch đất thương mại dịch vụ            2. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư.

2.1. Nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý Khu kinh tế để Ban Quản lý thẩm định cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận (theo mẫu A.I.1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Đề xuất dự án đầu tư (theo mẫu A.I.3 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.

2.2. Thời hạn nộp hồ sơ cấp Quyết định chủ trương đầu tư: Trước ngày 31/10/2023.

2.3. Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giao cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Mục tiêu dự án: Xây dựng công trình thương mại dịch vụ (xây dựng các cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ hoặc xây dựng các công trình khác nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ).

4. Quy mô dự án:
 

STT

Vị trí dự kiến

Diện tích dự kiến

Mật độ xây dựng (tối đa)

Hệ số sử dụng đất

Số tầng

Ghi chú

1

Lô 07-8

860 m2

70%

0,7

Từ 01 đến 03 tầng

Quy hoạch công trình thương mại dịch vụ

2

Lô 13,14-8

1.588 m2

70%

0,7

Từ 01 đến 03 tầng

Quy hoạch công trình thương mại dịch vụ

3

Lô 41-8

500 m2

70%

0,7

Từ 01 đến 03 tầng

Quy hoạch công trình thương mại dịch vụ

4

Lô 47-8

500 m2

70%

0,7

Từ 01 đến 03 tầng

Quy hoạch công trình thương mại dịch vụ

5

Lô 49-8

400 m2

70%

0,7

Từ 01 đến 03 tầng

Quy hoạch công trình thương mại dịch vụ

6

Lô 60-8

900 m2

70%

0,7

Từ 01 đến 03 tầng

Quy hoạch công trình thương mại dịch vụ

7

Lô 4-44

3.843 m2

60%

0,7

Từ 01 đến 02 tầng

Quy hoạch đất thương mại dịch vụ

 
 
           5. Nguồn vốn đầu tư của dự án:

- Vốn góp: Có vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án;

- Vốn huy động: Nhà đầu tư có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng nhưng không vượt quá 80% tổng mức đầu tư của dự án.

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định cho thuê đất.

7. Tiến độ thực hiện dự án:

a) Tiến độ dự kiến góp vốn và tiến độ dự kiến huy động các nguồn vốn: Ngay sau khi nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư.

b) Tiến độ dự kiến xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành: Trong vòng 24 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định cho thuê đất.

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 6;

- Giai đoạn xây dựng công trình và dự án hoàn thành đi vào hoạt động: Từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 24.

8. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng:

Theo quy định của pháp luật hiện hành.

9. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

Trách nhiệm của nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

- Chấp hành các quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan.

- Nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư; đất đai; môi trường; xây dựng; an toàn lao động; phòng cháy chữa cháy và các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư tương ứng với từng loại ưu đãi theo quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư và Điều 23 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 72 Luật Đầu tư.
 
 
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công