Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày đăng: 14/06/2023, 15:29

Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo đến các doanh nghiệp chính sách hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh năm 2023 nội dung như sau:

1. Nội dung hỗ trợ:

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh, nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

2. Quy định cụ thể:

- DNNVV được hỗ trợ chi phí để thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số đã được công bố trên Cổng thông tin hoặc trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc trang thông tin của bên cung cấp.

- DNNVV đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số để đề xuất hỗ trợ phù hợp. DNNVV sử dụng bộ công cụ đánh giá mức độ chuyển đổi số đăng tải tại 2 địa chỉ https://digital.business.gov.vn hoặc https://dbi.gov.vn hoặc do các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV ban hành.

- Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV sử dụng kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của DNNVV để xem xét hỗ trợ phù hợp với năng lực tiếp nhận của DNNVV. 

- Quy trình, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 28/6/2021 của Chính phủ.

3. Hồ sơ đề xuất hỗ trợ:

- Hồ sơ đề xuất hỗ trợ theo các nội dung trên, mỗi doanh nghiệp tùy vào điều kiện có thể đề xuất 01 hoặc nhiều nội dung hỗ trợ.

- Hồ sơ đề xuất hỗ trợ được gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ Tờ khai theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, trong đó ghi rõ nội dung và mức ngân sách đề nghị được hỗ trợ, báo giá của bên cung cấp (nếu có) theo phụ lục đính kèm.

4. Thời gian gửi đề xuất:

Mẫu đề xuất theo phụ lục đính kèm và hồ sơ tương ứng với nội dung đề nghị hỗ trợ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai để xem xét trước ngày 20/7/2023, đồng thời, gửi Tờ khai về Ban quản lý để theo dõi, hỗ trợ.

5. Thông tin liên hệ:

Phòng Công nghệ thông tin (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai). Địa chỉ: Số 17 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 0905873279 (gặp bà Nguyễn Nam Phương).

  
 
Ban Biên tập

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công