Giới thiệu - Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Gia Lai

Chức năng,nhiệm vụ

I. Vị trí, chức năng

Ban Quản lý Khu kinh tế là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức biên chế, chương trình, kế hoạch công tác, kinh phí hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực trong công tác quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế. Ban Quản lý có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong công tác quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân; có tài khoản, con dấu mang hình quốc huy. Sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm; nguồn kinh phí khác theo quy định phát luật.


II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 2, Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/09/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ và Điều 11 Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ


Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công