Văn phòng ban

1. VĂN PHÒNG BAN QUẢN LÝ

1.1. Chức năng:

 Tham mưu và giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, gồm: Công tác cải cách thủ tục hành chính; Công tác tổ chức bộ máy; Công tác hành chính, quản trị văn phòng; Công tác Tài chính - Kế hoạch; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Trưởng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh quy định tại Điều 13 Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu và giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

 b) Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; phối hợp, nắm tình hình “Tiếp nhận và trả kết quả” theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, “Một cửa điện tử”;

c) Tham gia ý kiến với các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, phương án phát triển hệ thống có liên quan; chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý; hướng dẫn các phòng, đơn vị trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định;

d) Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị xây dựng dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm và nguồn kinh phí khác (nếu có) của Ban Quản lý trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và quy định khác của pháp luật có liên quan;

đ) Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổng hợp danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hằng năm và 5 năm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý;

e) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí và thực hiện việc thu, chi các nguồn kinh phí hành chính, sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao theo quy định của pháp luật; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức người lao động và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ đối với công chức, người lao động của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;

 g) Xây dựng và triển khai thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; xây dựng các văn bản (quyết định, quy định, chương trình công tác,...) giúp Trưởng ban chỉ đạo, điều hành công việc chung của Ban Quản lý đạt hiệu quả; tổng hợp xây dựng và đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác; tổ chức ghi biên bản và thông báo nội dung kết luận các hội nghị, cuộc họp của cơ quan và theo dõi việc thực hiện nội dung kết luận các cuộc họp, hội nghị;

i) Quản lý và vận hành hệ thống mạng nội bộ; tổ chức quản lý và vận hành trang thông tin điện tử, làm đầu mối phối hợp với thành viên ban biên tập, đăng tải tin bài, nội dung hỏi đáp trên cổng thông tin điện tử cơ quan;

k) Tổ chức thực hiện công tác quản lý công văn đi, đến, công tác văn thư, lưu trữ, bảo quản, bảo mật, tài liệu, hồ sơ, con dấu của cơ quan, Chi ủy chi bộ và các tổ chức đoàn thể của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;

l) Tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị, công tác lễ tân, khách tiết, đối ngoại của cơ quan; quản lý trụ sở cơ quan; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của cơ quan; bảo đảm công tác vệ sinh cơ quan, bảo vệ trật tự an toàn nơi công sở;

m) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác nội chính; Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Ban Quản lý;

n) Phối hợp với các ngành chức năng tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn quản lý cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh của Ban Quản lý tại Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và trách nhiệm của Ban Quản lý tại Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 16/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế quản lý hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai.

0) Chủ trì, phối hợp với đơn vị trực thuộc Ban Quản lý theo dõi công tác quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và các hoạt động liên quan tại cửa khẩu.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban phân công hoặc ủy quyền.

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công