Văn phòng ban

1. Văn phòng:

1.1. Chức năng:

Tham mưu và giúp Trưởng ban quản lý, điều hành các hoạt động của Ban Quản lý đảm bảo đồng bộ, liên tục và hiệu quả; Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác nội vụ, gồm: Công tác tổ chức, cán bộ; Cải cách hành chính; Quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Tổng hợp, xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, văn thư lưu trữ; hành chính quản trị; Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; Công tác kế hoạch, tài chính - ngân sách của Ban Quản lý.

 

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu và giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, thi đua - khen thưởng, chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định;

- Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; xây dựng quy chế làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện nhiệm vụ và quyền hành được giao theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”, “Một cửa điện tử”;

- Thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; trực tiếp quản lý bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, “Một cửa điện tử”;

- Xây dựng dự thảo các văn bản, đề án, quy chế trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo Điểm 1, 2 Điều 2 của Thông tư số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015;

- Xây dựng các văn bản (quyết định, quy định, chương trình công tác...) giúp Trưởng ban chỉ đạo, điều hành công việc chung của Ban Quản lý đạt hiệu quả cao; tổng hợp xây dựng và đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác; tổ chức ghi biên bản và thông báo nội dung kết luận các hội nghị, cuộc họp của cơ quan và theo dõi việc thực hiện nội dung kết luận các cuộc họp, hội nghị;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành liên quan;

- Quản lý và vận hành mạng nội bộ; tổ chức quản lý và vận hành trang thông tin điện tử, làm đầu mối kiểm soát tin bài, nội dung hỏi đáp trên cổng thông tin điện tử cơ quan;

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý công văn đi - đến, công tác văn thư, lưu trữ, bảo quản, bảo mật, tài liệu, hồ sơ, con dấu của cơ quan, Chi ủy chi bộ và các tổ chức đoàn thể của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;

 

- Tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội thảo, công tác lễ tân, tiếp khách, đối ngoại của cơ quan; quản lý trụ sở cơ quan; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của cơ quan; bảo đảm công tác vệ sinh cơ quan, bảo vệ trật tự an toàn nơi công sở;

- Lập dự toán kinh phí hành chính, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban Quản lý trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và pháp luật có liên quan; Tổ chức hạch toán kế toán, quản lý, sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí của cơ quan theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác nội chính; Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phívà giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Ban Quản lý;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công hoặc ủy quyền.

 


Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công