Phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường

1.1. Chức năng:
 
Tham mưu và giúp Trưởng an: Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật; Thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết và quản lý xây dựng theo quy hoạch; Thẩm định phê duyệt thiết kế - dự toán công trình; Quản lý chất lượng xây dựng công trình; Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án, cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình theo ủy quyền; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, chống lấn chiếm, xây cất trái phép trong các khu công nghiệp, khu kinh tế; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất; Tham gia xây dựng giá nhà nước giao đất, cho thuê đất; Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản cho tổ chức có liên quan; thẩm định việc khai thác tài nguyên; Thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu và giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch;

- Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

- Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế phải có Giấy phép xây dựng theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định pháp luật về xây dựng và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền;

- Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về đất đai quy định tại Điều 151 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và Điều 53 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo thẩm quyền, theo hướng dẫn và ủy quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền;

- Tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của cơ quan chuyên môn về môi trường cấp tỉnh và của Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện);

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền;

- Tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, xây dựng, đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý; Tham gia thanh tra, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công hoặc ủy quyền.

 


Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công