Phòng Quản lý đầu tư

1.1.           Chức năng:

 

Tham mưu và giúp Trưởng ban: Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế; Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư (thực hiện các công việc liên quan đến chủ trương, địa điểm đầu tư, kiểm tra năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư, theo dõi công tác ký quỹ cam kết đầu tư; đầu mối tập hợp và hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về thủ tục của doanh nghiệp từ khi hình thành dự án đến khi xây dựng đi vào hoạt động; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư; theo dõi tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư của các doanh nghiệp) và công tác xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế.

 

1.2.           Nhiệm vụ, quyền hạn:

 

Tham mưu và giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Tổng hợp, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Tổ chức, triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức;

- Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo định kỳ và đột xuất hoạt động xúc tiến đầu tư tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định;

- Chủ trì phối hợp với phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý doanh nghiệp thẩm định hồ sơ cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư trước khi lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan; theo dõi việc triển khai dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Rà soát, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư để tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét; Đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế; Định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, gửi báo cáo hoạt động đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định;

- Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý; Tham gia thanh tra, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về lĩnh vực đầu tư.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công hoặc ủy quyền.

 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công