LẤY Ý KIẾN CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL
LẤY Ý KIẾN CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL DO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CHUẨN BỊ BAN HÀNH

Thông tin chi tiết:
        Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/7/2022 thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
 
          Thực hiện Văn bản số 2777/UBND-NC ngày 25/11/2022 về việc chấp thuận chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn bản số 1875/VP-CNXD ngày 17/6/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Ban Quản lý Khu kinh tế đã xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai.
 
           Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Ban Quản lý đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung phối hợp cụ thể như sau:
 
            1. Căn cứ khoản 1 Điều 120, Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến góp ý. Đồng thời, thông báo thời hạn góp ý, địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý (nếu có), cụ thể:
 
            a) Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý:
 
            - Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai, số 50 Phan Bội Châu, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai;
            - Tiếp nhận ý kiến góp ý qua hộp thư điện tử của tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai địa chỉ: bqlkkt@gialai.gov.vn.
 
             b) Thời hạn góp ý: Đến ngày 30/12/2022.2. Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 120, Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khoản 3 Điều 25 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi văn bản góp ý về Ban Quản lý Khu kinh tế chậm nhất trong ngày 30/12/2022 để hoàn thiện và tổ chức thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành.
 
              Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp./.
 
(Gửi kèm theo các dự thảo: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tờ trìnhcủa Ban Quản lý khu kinh tế và văn bản số 2777/UBND-NC ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh).
 
File đính kèm
 
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công