LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QPPL DO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BAN HÀNH
LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QPPL DO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BAN HÀNH

Thông tin chi tiết:
NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào của khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
 
File đính kèm:

Thông tin chi tiết:
QUYẾT ĐỊNH
Quy định giá bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Trà Đa
File dự thảo:

Thông tin chi tiết:
QUYẾT ĐỊNH
Quy định giá cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng; giá dịch vụ xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Trà Đa
 
File đính kèm:

Thông tin chi tiết:
Đổi tên Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Trà Đa thành Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Gia Lai và giao cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai quản lý
 
File đính kèm
 
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công