Giới thiệu - Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Gia Lai

Hình thành và phát triển

        Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tại Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 13/1/2011. Ban Quản lý Khu kinh tế là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.
 
        Ban Quản lý Khu kinh tế được thành lập trên cơ sở kế thừa và tiếp tục phát huy những thành quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Gia Lai (được thành lập tại quyết định số 303/2005/QĐ-TTg ngày 22/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ với chức năng quản lý Nhà nước các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai) và Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu 19 (được thành lập theo Quyết định số 22/2003/QĐ-UB ngày 03/3/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, là đơn vị sự nghiệp kinh tế với chức năng làm chủ đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh và được bổ sung chức năng quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai).
 
        Cơ cấu tổ chức hiện nay của Ban Quản lý Khu kinh tế gồm Lãnh đạo Ban; các phòng, đơn vị trực thuộc: Văn phòng Ban Quản lý; Phòng Quản lý đầu tư và Doanh nghiệp; Phòng Quy hoạch - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường;  Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Gia Lai. Chi bộ, Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Gia Lai.

 
         Từ khi thành lập đến nay, với sự nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, Ban Quản lý Khu kinh tế luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không ngừng phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công