Chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến gỗ và sản xuất gạch không nung tại lô B7, Khu công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 12/09/2022, 16:04

THÔNG BÁO
V/v chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến gỗ và sản xuất gạch
không nung tại lô B7, Khu công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công