Về việc phê duyệt Chương trình "Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030"

Ngày đăng: 05/07/2021, 09:10

Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình "Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030"

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công