Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2022, 10:17

Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Thông tư:
Tải về
Mời xem Phụ lục I:
Tải về
Mời xem Phụ lục II:
Tải về

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công