về việc nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2021 của tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 16/02/2022, 16:40

THÔNG BÁO

về việc nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2021 của tỉnh Gia Lai

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công