CHI TIẾT LẤY Ý KIẾN VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QPPL

Quy định giá bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Trà Đa

Ngày : 9/20/2022 11:26:34 AM

Thông tin chi tiết:
QUYẾT ĐỊNH
Quy định giá bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Trà Đa
File dự thảo:

Thông tin người gửi

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công