CHI TIẾT LẤY Ý KIẾN VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QPPL

Đổi tên Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Trà Đa thành Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Gia Lai và giao cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai quản lý

Ngày : 9/20/2022 11:14:47 AM

Thông tin chi tiết:
Đổi tên Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Trà Đa thành Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Gia Lai và giao cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai quản lý
 
File đính kèm
 

Thông tin người gửi

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công