CHI TIẾT LẤY Ý KIẾN VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QPPL

Quy định giá cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng; giá dịch vụ xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Trà Đa

Ngày : 9/20/2022 11:22:44 AM

Thông tin chi tiết:
QUYẾT ĐỊNH
Quy định giá cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng; giá dịch vụ xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Trà Đa
 
File đính kèm:

Thông tin người gửi

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công