Dừng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin 1022 của tỉnh từ ngày 16/12/2022 Dừng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin 1022 của tỉnh từ ngày 16/12/2022

Ngày đăng: 18/11/2022, 08:36

        Thực hiện nội dung tại Công văn số 3373/VP-NC ngày 19/10/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông báo ý kiến của UBND tỉnh về triển khai Hệ thống thông tin 1022, Công văn số 2429/UBND-NC ngày 23/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đề xuất của Sở Thông tin...
Tin tức sự kiện
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công