CHI TIẾT LẤY Ý KIẾN VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QPPL

Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào của khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Ngày : 9/20/2022 11:30:04 AM

Thông tin chi tiết:
NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào của khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
 
File đính kèm:

Thông tin người gửi

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công