Bãi bỏ Quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 14/06/2023, 16:03

          Ngày 09/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 167/2016/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai – Click để xem chi tiết.

        Ngày 07/3/2023, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai – Click để xem chi tiết.

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công