Các biểu mẫu báo cáo của doanh nghiệp năm 2023

Ngày đăng: 09/08/2023, 10:22

DANH SÁCH
CÁC BIỂU MẪU CẦN BÁO CÁO CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023
 
1. Mẫu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động - Tải tại đây
 
2. Mẫu báo cáo định kỳ về tai nạn lao động - Tải tại đây
 
3. Mẫu khai báo về tai nạn lao động - Tải tại đây
 
4. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động - Tải tại đây
 
5. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài - Tải tại đây
 
6. Mẫu cáo cáo tình hình hoạt động SXKD - Tải tại đây


Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công