Danh mục dự án đang triển khai từ nguồn vốn ngân sách hành nước

Ngày đăng: 16/09/2022, 16:23

DANH MỤC DỰ ÁN ĐANG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 
 

STT

TÊN DỰ ÁN

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Dự án Cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

32 tỷ

2021-2022

 

2

Lập quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045

4,9 tỷ

2021-2022

 

3

Dự án Hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

100 tỷ

2021-2025

 

 

 

 

 

 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công