Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 31/01/2023, 20:45

       UBND TỈNH GIA LAI                                                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số : 7/QĐ-BQLKKT                                                                                                                   Gia Lai, ngày tháng 01 năm 2023
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
 
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH GIA LAI
 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 31/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế;
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai (có phụ lục kèm kèm).
Điều 2: Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
                                                                                                                                     TRƯỞNG BAN
 
                                                                                                                                    (Đã ký)
 
                                                                                                                                    Nguyễn Như Trình
 
File đính kèm:   click để tải
 
 

 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công