Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Ngày đăng: 22/09/2021, 10:46

        
         Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (sau đây gọi là Tuần lễ) là hoạt động hàng năm. Tổ chức Tuần lễ năm 2021 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

         Thực hiện Công văn số 3764/BGDĐT-GDTX ngày 31/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ năm 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tinh yêu cầu các sở, ban, ngành, Hội chuyến học tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức Tuần lễ năm 2021, cụ thể như sau: Click để xem chi tiết

 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công