Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP

Ngày đăng: 14/06/2021, 10:34

             Thực hiện Công văn số 3493/BKHĐT-QLKKT ngày 07/6/2021 của Bộ kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 2471/VP-KTTH ngày 11/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. UBND tỉnh giao Ban Quản lý khu kinh tế chủ trì, phối hợp với ngành liên quan nghiên cứu nội dung văn bản nêu trên; tham gia ý kiến gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh trước ngày 25/6/2021.
            
               Để có cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia của các sở, ngành gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định. Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham gia góp ý và có văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế trước ngày 21/6/2021 để tổng hợp.
 
               Đề nghị các đơn vị tham gia góp ý đúng thời gian, quá thời hạn nêu trên, các đơn vị không tham gia góp ý chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. (Có kèm theo Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về quản lý Khu kinh công nghiệp và khu kinh tế)
               Ban Quản lý Khu kinh tế rất mong các cơ quan quan tâm, phối hợp thực hiện ./.: Click để xem chi tiết
               Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công