Dừng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin 1022 của tỉnh từ ngày 16/12/2022

Ngày đăng: 18/11/2022, 08:36

        Thực hiện nội dung tại Công văn số 3373/VP-NC ngày 19/10/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông báo ý kiến của UBND tỉnh về triển khai Hệ thống thông tin 1022, Công văn số 2429/UBND-NC ngày 23/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 115/TTr-STTTT ngày 21/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh,

        Qua 01 năm triển khai chính thức, Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai (sau đậy gọi tắt là Hệ thống thông tin 1022) đã góp phần tăng cường hiệu quả phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước đối với với người dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ: “Xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp; tổ chức công khai kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn kỹ thuật về kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số tại Quyết định này theo thời gian thực và phân quyền quản trị Hệ thống cho các bộ, cơ quan, địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành, đưa hệ thống vào vận hành chính thức kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.”

         Mặt khác, tại khoản 5 Mục II Phụ lục Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (ban hành kèm theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ) quy định các nội dung tiêu chí về phân loại, tiến độ xử lý, tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị được dựa trên dữ liệu phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong đó, thời hạn tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định tại Điều 43, Điều 45 Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia.

        Hiện nay, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên địa bàn tỉnh Gia Lai được các đơn vị, địa phương thực hiện song song trên 02 hệ thống (Hệ thống thông tin 1022 và Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia). Vì vậy, để đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên địa bàn tỉnh Gia Lai phù hợp với các quy định nêu trên, từ ngày 16/12/2022 Hệ thống thông tin 1022 sẽ dừng hoạt động.
       
        Đồng thời, kể từ ngày 16/12/2022, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc giaNỘI DUNG TIẾP NHẬN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HỆ THỐNG “TIẾP NHẬN CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ” TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIAI. Nội dung phản ánh, kiến nghị tiếp nhậntrên Hệ thống “tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Hệ thống là kênh thông tin chuyên dùng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

    - Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính;
    - Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;
    - Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân;
    - Các trường hợp chậm trễ, không thực hiện, thực hiện không đúng Nghị quyết Nghị quyết số 68/NQ-CPngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19và Quyết định 23/2021/QĐ-TTgngày 07/7/2021 của Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

* Lưu ý: Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

II. Hướng dẫn gửi, tra cứu phản ánh kiến nghị trên Hệ thống “tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tổ chức, cá nhân thực hiện các bước sau để gửi, tra cứu phản ánh kiến nghị trên Hệ thống, cụ thể như sau:
 
1.Gửi phản ánh kiến nghị
 
Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/, vào mục “Phản ánh kiến nghị” và chọn “Gửi PAKN”.Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin theo mẫu.

* Lưu ý:

- Trường thông tin có dấu * là bắt buộc phảinhập;

- Có thể gửi kèm theo file (cho phép chọn và gửi nhiều file) thực hiện nút “Chọn file”.Bước 3: Sau khi nhập thông tin đầy đủ theo mẫu, chọn nút “Gửi phản ánh”.

* Lưu ý: Ghi lại Mã phản ánh kiến nghị (sử dụng tra cứu sau này).

2. Tra cứu kết quả trả lời phản ánh kiến nghị

Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/Bước 2: Vào mục “Phản ánh kiến nghị” và chọn “Tra cứu kết quả trả lời”.Bước 3: Nhập mã phản ánh kiến nghị hoặc tên người gửi, sau đó chọn nút “Tìm kiếm”.

Bước 4: Xem nội dung kết quả tìm kiếm.
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công