Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch thi đua của Bộ KH&ĐT về phát động thi đua_2021-2025

Ngày đăng: 20/09/2021, 09:50

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Kế hoạch thi đua Ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025
 
           Thực hiện Kế hoạch 1319/KH-UBND  ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Kế hoạch 1274/QĐ-BKHĐT ngày 13/9/2021 về Ban hành chương trình hành động và Kế hoạch thi đua Ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025. Ban Quản lý Khu kinh tế xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025 với nội dung cụ thể như sau: Click để xem chi tiết
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công