Quy trình thực hiện thủ tục đầu tư

Ngày đăng: 18/11/2021, 09:14

        Ngày 23/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 về việc công bố Danh mục gồm 23 thủ tục hành chính mới; 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 28 thủ tục hành chính bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết 23 thủ tục hành chính mới và 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế. Theo đó, TTHC về lĩnh vực đầu tư gồm 23 thủ tục hành chính.
 
        Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh  về việc công bố Danh mục gồm 23 thủ tục hành chính mới; 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 28 thủ tục hành chính bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết 23 thủ tục hành chính mới và 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế. - Click để xem chi tiết
 

Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư - Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công