Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Gia Lai, lần thứ IV (năm 2022-2023)

Ngày đăng: 19/11/2022, 14:22

          Thực hiện Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 21/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022); Công văn số 3356/VP-NC ngày 18/10/2022 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về thông báo ý kiến của UBND tỉnh đối với đề xuất của Sở Nội vụ về tổ chức cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Gia Lai, lần thứ IV (năm 2022-2023); Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Gia Lai, lần thứ IV (năm 2022-2023) (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
 
Tăng cường công tác phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng và tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những hành động, nghĩa cử tốt đẹp, có sức lan toả trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hướng đến chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2023).
 
2. Yêu cầu:
 
- Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt phải được diễn ra công khai, minh bạch, thiết thực, sinh động về nội dung, đa dạng về đối tượng, bao quát các lĩnh vực của đời sống xã hội; đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Tập thể, cá nhân được giới thiệu trong các tác phẩm dự thi phải thực sự là những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, trong công tác, lao động, sản xuất và đời sống; được đơn vị, địa phương ghi nhận, ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng.
 
- Nội dung bài viết phải thể hiện mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; ngôn ngữ trong sáng, không vi phạm thuần phong mỹ tục, không cắt dán các bài, video clip trên mạng để đưa vào bài dự thi.
 
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Tên cuộc thi: Thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Gia Lai, lần thứ IV (năm 2022-2023).
 
2. Đối tượng dự thi:
 
- Tất cả các nhà báo, các cộng tác viên, các cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đều có thể tham gia dự thi.
 
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký của cuộc thi không được tham gia dự thi.
 
3. Tác phẩm dự thi:
3.1. Nội dung:
 
Bài dự thi có nội dung phát hiện, phản ánh những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc; những con người bình thường trong cuộc sống có nhiều việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp được tôn vinh; những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì An toàn giao thông”, phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì người nghèo”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thực hiện văn hóa công sở”, phong trào thi đua đặc biệt “ Gia Lai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch Covid-19” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất, công tác trên mọi lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai, hiện đang sinh sống, công tác và làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 
3.2. Hình thức: Tác phẩm dự thi gồm 03 loại hình: Báo viết, báo nói và báo hình.
 
4. Thời gian phát động cuộc thi:
 
- Thời gian phát động cuộc thi: Từ ngày 30/11/2022 đến hết tháng 30/4/2023.
 
- Thời gian chấm thi: Từ ngày 05/5/2023 đến hết ngày 30/5/2023.

- Tổng kết và trao giải Cuộc thi nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2023).
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công