KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 13/05/2023, 14:05

       Ngày 12/5/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai với các nội dung sau:
 
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
 
- Nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo phòng, chống và ứng phó với thiên tai, đặc biệt là trong mùa mưa, lũ năm 2023.
 
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao năng lực cộng đồng về việc phòng, chống thiên tai đến người dân tại địa phương.
 
2. Yêu cầu
 
- Kế hoạch được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh, phù hợp với điều kiện tình hình thiên tai của địa phương nhằm tạo sự chủ động trong công tác phòng ngừa thiên tai.
 
- Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; không phô trương, hình thức, lãng phí; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành, đơn vị và tình hình phòng, chống thiên tai tại các địa phương.
 
- Huy động sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng chống thiên tai.
 
II. CHỦ ĐỀ, MỤC TIÊU, THỜI GIAN, PHẠM VI THỰC HIỆN
 
1. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2023: “Từ ứng phó đến hành động sớm”
 
2. Mục tiêu: Tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai.

3. Thời gian thực hiện: Tập trung trong tháng 5/2023 (Các hoạt động hưởng ứng tập trung trong Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai từ ngày 15/5/2023 đến ngày 22/5/2023).
 
4. Phạm vi thực hiện: Trên toàn bộ địa bàn tỉnh.
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công