Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp giao ban quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023

Ngày đăng: 13/04/2023, 14:00

Chiều ngày 06/4/2023, đồng chí Nguyễn Như Trình, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì họp giao ban quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Sauk hi nghe các ý kiến tham gia, Trưởng ban yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm:
 
I. Nhiệm vụ chung
 
-    Tập trung triển khai các nhiệm vụ của phòng, đơn vị đã đề ra trong quý II; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại các Thông báo kết luận, Chương trình công tác năm 2023 đảm bảo thời gian quy định. 
-    Các phòng chuyên môn khẩn trương hoàn thiện rà soát các doanh nghiệp và gửi về Văn phòng chậm nhất ngày 10/4/2023 để chuẩn bị nội dung họp lãnh đạo Ban.  
-    Phòng, đơn vị có liên quan đến nội dung của Ban tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp lần thứ 13, HĐND tỉnh vào tháng 7/2023 khẩn trương hoàn thiện xong trong tháng 4/2023.
 
II. Nhiệm vụ cụ thể 1. Phòng Quản lý Đầu tư
 
-    Nhanh chóng tham mưu đề xuất đối với các hồ sơ liên quan đến các Doanh nghiệp: Hồ Tiêu ngũ sắc, Công ty Trường Hải, Công ty Giang Nam. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư tiến hành các thủ tục sau cấp giấy chứng nhận đầu tư; đồng thời đôn đốc Công ty cao su Chư Sê nhanh chóng triển khai dự án hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku.  
-    Phối hợp với Văn phòng bố trí lịch cho Lãnh đạo Ban làm việc với Sở Tài chính, thời gian từ ngày 10-14/4/2023. Ngoài ra, sớm chuẩn bị nội dung cho Lãnh đạo làm việc với Công ty Thanh bình Cao nguyên.   
-    Chủ trì, phối hợp với phòng QLDN thực hiện báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý I năm 2023.
 
2. Phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường
 
-    Phối hợp phòng QLĐT theo dõi, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ triển khai dự án hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku.
-    Tiếp tục triển khai nghiệm thu công trình tại các doanh nghiệp khi có yêu cầu.
-    Đề xuất phương án đấu giá quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ tại Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh để chuẩn bị cho công tác thu hút đầu tư (có kế hoạch và lộ trình cụ thể); Đề xuất phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tại Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
-    Tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ Quyết định số 04/2017/QĐUBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Trà Đa, đảm bảo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.
-    Tăng cường tham mưu lãnh đạo ban về công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng tại KCN, KKTCK đã được giao quan lý.
-    Khẩn trương hoàn thành một số nhiệm vụ phát sinh đến nay chưa xử lý.
 
3. Phòng Quản lý Doanh nghiệp
 
-    Tiếp tục vận động các Doanh nghiệp đăng ký tham gia chuỗi hội chợ kết nối cung cầu tại Quãng Ngãi.  
-    Phối hợp với Công an phòng cháy tuyên truyền công tác PCCC chữa cháy và CNCH đến các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa và KKTCK.
-    Triển khai tháng an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân đến các doanh nghiệp; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đảm bảo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý lao động nước ngoài tại KCN.
-    Phối hợp với phòng QLĐT tổng hợp tình hình đầu tư nước ngoài quý I/2023.
-    Phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế tỉnh triển khai các hoạt động Tháng Công nhân tại KCN, KKT.
-    Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp tại KKTCK quốc tế Lệ Thanh năm 2023 (phối hợp với Hải quan tại Cửa khẩu).
-    Trực tiếp tham mưu đồng chí Phó Trưởng ban phân công phụ trách về phát triển đảng viên trong lĩnh vực kinh tế tư nhân tại KCN, KKT.  
 
4. Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế
 
-    Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045, hoàn thành đến ngày 20/4/2023 để thực hiện quy trình tiếp theo đảm bảo thời gian.
-    Phối hợp phòng QHHTTNMT tham mưu điều chỉnh chi tiết hạ tầng Khu trung tâm khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
-    Đề xuất phương án sửa chữa, sử dụng 02 nhà vệ sinh bên ngoài trạm kiểm soát liên hợp và chăm sóc cây xanh tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
-    Nhanh chóng đề xuất bổ sung chức danh Kế toán trưởng.
-    Tăng cường kiểm tra các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại Khu công nghiệp Trà Đa (chú ý không để dân đập phá hàng rào mở đường trái phép).
-    Khẩn trương triển khai Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đảm bảo chất lượng theo quy định.
-    Phối hợp Văn phòng để hỗ trợ hướng dẫn Lãnh đạo Công ty PTHT KKT ký chữ ký số đảm bảo đúng quy định.  
-    Cùng Văn phòng Ban rà soát hồ sơ quản lý cơ sở hạ tầng đã giao cho Công ty PTHTKKT quản lý, sử dụng theo quy định. 
-    Thực hiện hồ sơ điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng KTTKTCK giai đoạn 2021-2025 theo Quy hoạch chi tiết đã được tỉnh phê duyệt theo hướng đảm bảo cơ sở để thực hiện, phù hợp Quy hoạch chung sau này.
 
5. Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
 
-    Nắm tình hình báo cáo và cung cấp thông tin thường xuyên hoạt động tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh để lãnh đạo Ban kịp thời chỉ đạo.
-    Phối hợp với Công ty PTHT KKT liên hệ làm việc với Chủ tịch xã, Thôn trưởng Thôn cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh để thống nhất việc đề xuất đóng phí thu gom rác thải, rác sinh hoạt tại Khu trung tâm khu kinh tế cửa khẩu được duy trì thường xuyên, đảm bảo vệ sinh môi trường.
-    Phối hợp Văn phòng xây dựng Kế hoạch thăm chúc tết Chol Chnam Thmay Cambuchia.   
-    Phối hợp phòng QLDN xây dựng Kế hoạch gặp mặt các Doanh nghiệp tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
 
6. Văn phòng  
 
-    Tiếp tục theo dõi tiến trình xử lý của cơ quan cấp trên đối với dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; Quy chế phối hợp các sở, ngành về quản lý nhà nước tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế.
-    Tiếp tục đôn đốc các phòng, đơn vị hoàn thiện việc bổ sung lý lịch công chức đảm bảo đúng quy định.
-    Chấn chỉnh việc xử lý thật khoa học, phù hợp các loại văn bản đến, đi, trình ký văn bản đảm bảo theo quy định về công tác văn thư của Chính phủ.
 
Yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kết luận trên triển khai thực hiện./.
 
File đính kèm: 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công