Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2022

Ngày đăng: 29/09/2022, 16:16

          Thực hiện Kế hoạch số 2126/KH-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2022. Ban Quản lý Khu kinh tế (Ban Quản lý) xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC), chỉ số SIPAS của Ban Quản lý năm 2022 như sau: Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công