chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến đá Bazan, đá Granite tại lô D3+D6, Khu công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 28/09/2022, 15:58

THÔNG BÁO
V/v chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến đá Bazan, đá Granite tại lô D3+D6, Khu công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
 
 
      Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động dự án: “Nhà máy chế biến đá Bazan, đá Granite” tại lô D3+D6, Khu công nghiệp Trà Đa và hồ sơ kèm theo của Công ty TNHH MTV Hiệp Lợi Stone.
      Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai thông báo như sau:
 
- Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV HIỆP LỢI STONE; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900566485 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 6 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2014.
 
- Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ BAZAN, ĐÁ GRANITE; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6221448143 do Ban Quản lý Khu kinh tế cấp lần đầu ngày 06/01/2017, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 23/11/2020.
 
- Địa điểm thực hiện dự án: Lô D3+D6, Khu công nghiệp Trà Đa, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
 
- Thời điểm chấm dứt hoạt động dự án đầu tư: ngày 20/9/2022.
 
- Lý do chấm dứt hoạt động dự án: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2020.
 
- Công ty TNHH MTV Hiệp Lợi Stone có trách nhiệm chấm dứt hoạt động dự án, hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định tại khoản 8 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, hoàn thành các nghĩa vụ đối với người lao động, với Nhà nước và các cam kết liên quan đến dự án.
 
       Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai trân trọng thông báo./
 
Tệp đính kèm:

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công