Về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Ban Quản lý Khu kinh tế

Ngày đăng: 14/03/2023, 09:36

        Ngày 13/3/2023 Ban Quản lý Khu kinh tế đã ra Quyết định số 19/QĐ-BQLKKT về việc Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Ban Quản lý Khu kinh tế (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm:
 
Trưởng ban: Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế.
 
Phó Trưởng ban: Phó Trưởng ban phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin.
 
Thư ký: Chuyên viên chuyên trách công nghệ thông tin;
 
Các thành viên:
 
Thành viên thường trực: Phó Chánh Văn phòng phụ trách công nghệ thông tin;
 
Thành viên: Trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế.
 
Chức năng của Ban Chỉ đạo.
 
Nghiên cứu, tham mưu Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình Chuyển đổi số của Ban Quản lý Khu kinh tế, gắn kết chặt chẽ với Cải cách hành chính; xây dựng Chính quyền điện tử, tiến tới Chính quyền số; góp phần phát triển Kinh tế số, Xã hội số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
 
Nghiên cứu, tham mưu Trưởng ban phương hướng, giải pháp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số tại Ban Quản lý Khu kinh tế theo đúng kế hoạch của tỉnh.
 
Tham gia ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến Chuyển đổi số, xây dựng, phát triển đô thị thông minh, Chính quyền điện tử, Chính quyền số, phát triển Kinh tế số, Xã hội số thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế.
 
Giúp Trưởng ban chỉ đạo, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Ban thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về Chuyển đổi số. Hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề ra giải pháp trong thời gian tới.
 
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền.
 
Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo
 
Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.
 
Trưởng ban, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Ban Quản lý Khu kinh tế trong thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
 
Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành (nếu có).
 
Văn phòng Ban làm nhiệm vụ thường trực giúp Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao ở Điều 2 và 3; tham mưu Trưởng ban bố trí kinh phí hàng năm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định hiện hành.
 
File đính kèm
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công