Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2023

Ngày đăng: 17/01/2023, 09:11

Ngày 10/01/2023, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 01 với 98 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng sau:
 
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-21674 trong Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.
 
- 03 lỗ hổng bảo mật CVE-2023-21743, CVE-2023-21744, CVE-2023-21742 trong Microsoft SharePoint Server, trong đó CVE-2023-21743 cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật; 02 lỗ hổng CVE-2023-21744, CVE-2023-21742 cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
 
- 04 lỗ hổng bảo mật CVE-2023-21763, CVE-2023-21764, CVE-2023-21762, CVE-2023-21745 trong Microsoft Exchange Server, trong đó 02 lỗ hổng CVE-2023-21763, CVE-2023-21764 cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền; 02 lỗ hổng CVE-2023-21762, CVE-2023-21745 cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công giả mạo.
 
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-21549 trong Windows Workstation Service cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đã được công bố rộng rãi trên Internet.
 
- 02 lỗ hổng bảo mật CVE-2023-21561, CVE-2023-21551 trong Microsoft Cryptographic Services cho phép đối tượng tấn công nâng cao đặc quyền.
 
- 02 lỗ hổng bảo mật CVE-2023-21734, CVE-2023-21735 trong Microsoft Office cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Thông tin về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm microsoft công bố tháng 01/2023 và hướng dẫn xử lý, khắc phục lỗ hổng bảo mật cụ thể như sau:
 

1.     Thông tin các lỗ hổng bảo mật:

Số

TT

CVE

Mô tả

Link tham khảo

1

CVE-2023-21674

- Điểm: CVSS: 8.8 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Ảnh hưởng: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2019/2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21674

2

CVE-2023-21743, CVE-2023-21744, CVE-2023-21742

- Điểm: CVSS: 8.8 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong trong Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật (Bypass), thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2019/2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21743

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21744

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21742

3

CVE-2023-21763, CVE-2023-21764, CVE-2023-21762, CVE-2023-21745

- Điểm: CVSS: 8.0/7.8 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền, tấn công giả mạo (Spoofing).

- Ảnh hưởng: Microsoft Exchange Server 2016/2019.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21763

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21764

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21762

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21745

4

CVE-2023-21549

- Điểm: CVSS: 8.8 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Windows Workstation Service cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đã được công bố rộng rãi trên Internet.

- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10/11, Windows Server 2012/2019/2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21549

5

CVE-2023-21561, CVE-2023-21551

- Điểm: CVSS: 8.8/7.8 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Microsoft Cryptographic Services cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10/11, Windows Server 2008/2012/2016/2019/

2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21561

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21551

6

CVE-2023-21734, CVE-2023-21735

- Điểm: CVSS: 7.8 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Microsoft Office cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Microsoft Office LTSC for Mac 2021, Microsoft 365, Microsoft Office 2019 for Mac.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21734

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21735

2.     Hướng dẫn khắc phục:

Thực hiện cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật nói trên theo hướng dẫn của hãng Microsoft.

3.     Tài liệu tham khảo:

-      https://msrc.microsoft.com/update-guide

-      https://www.zerodayinitiative.com/blog/2023/1/10/the-january-2023-security-update-review

File đính kèm: Click để tải
 
Trích nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công