Tình hình thực hiện công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Ngày đăng: 21/12/2022, 11:00

  BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
 
Thực hiện Công văn số 2883/UBND-KTTH ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hoàn chỉnh báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023; Công văn số 4081/SKHĐTQH,TH-ODA ngày 12/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị phối hợp hoàn chỉnh báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế (sau đây viết tắt là Ban Quản lý) báo cáo như sau: Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công