LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (TỪ NGÀY 04/7/2022 ĐẾN NGÀY 10/7/2022)

Ngày đăng: 04/07/2022, 09:30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27
(Từ ngày 04/07/2022 đến ngày 10/07/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
04/07
S 08g00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 (1 ngày) Chính phủ Đ/c Thưởng PTB Hội trường tầng 3 - UBND tỉnh - Văn phòng chuẩn bị in tài liệu liên quan
- Xe: 81A 00391
C

Thứ ba
05/07
S

C

Thứ tư
06/07
S 08g00 Tham dự kỳ họp thứ 6, HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Bắt đầu từ ngày 06-08/7/2022 ) HĐND tỉnh Đ/c Thưởng PTB Hội trường 2/9 - Xe: 81A 00391
08g00 Họp Ban chỉ đạo Cải cách Thủ tục hành chính Đ/c Thái -PTB - Thành viên ban chỉ đạo
- CV Văn phòng
Phòng họp Ban Quản lý Khu kinh tế Văn phòng chuẩn bị các tài liệu liên quan. Bộ chỉ số đánh giá. Các chỉ số BQLKKT chưa đạt
Kế hoạch triển khai giai đoạn 2022-2025
C 14g00 Họp với các sở ngành về điều chỉnh phân khu chức năng Khu A Khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Đ/c Thái-PTB -Các sở: Kế hoạch và đầu tư; Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường.
- Phòng QHHTTNMT, QLĐT
Phòng họp Ban Quản lý Khu kinh tế -Phòng quy hoạch chuẩn bị nội dung.
Thứ năm
07/07
S 08g00 Họp với Công ty TNHH MTV Năm Hoa về hoạt động cho thuê nhà máy trong Khu công nghiệp Trà Đa Đ/c Thái-PTB Phòng QLĐT, QHHTTNMT, QLDN và Công ty PTHTKKT. Phòng họp Ban Quản lý Khu kinh tế Phòng QLDN
C

Thứ sáu
08/07
S

C

Thứ bảy
09/07
S

C

Chủ nhật
10/07
S

C


Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công