Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 23 thủ tục hành chính mới; 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 28 thủ tục hành chính bãi bỏ và ...

Ngày đăng: 24/09/2021, 08:22

1. Quyết định 883/QĐ - UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 23 thủ tục hành chính mới; 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 28 thủ tục hành chính bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết 23 thủ tục hành chính mới và 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế - Click để xem chi tiết
 
 2. Danh mục TTHC mới, bãi bỏ và nội dung cụ thể thuộc lĩnh vực đầu tư - Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công