LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (TỪ NGÀY 06/6/2022 ĐẾN NGÀY 12/6/2022)

Ngày đăng: 06/06/2022, 08:16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23
(Từ ngày 06/06/2022 đến ngày 12/06/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
06/06
S

C

Thứ ba
07/06
S 08g00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban QL Đ/c Hồ Phước Thành - Lãnh đạo Ban
- Trưởng, phó các phòng,
- LĐ Công ty PTHTKKT
Phòng họp Ban Quản lý - Văn phòng
C

Thứ tư
08/06
S

C 15g00 -Làm việc với Công ty phát triển hạ tầng Khu kinh tế Lãnh đạo Ban - Lãnh đạo VP
- GĐ, PGĐ, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Công ty PTHT KKT
- Đ.c Vy - Thư ký
Công ty PTHTKKT - Công ty PTHT KKT chuẩn bị báo cáo
- Xe 81A 00338
15g00 Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tổng cục Môi trường Đ/c Thưởng - PTB Tầng họp Sở Tài nguyên Môi trường - Tầng 6 Công ty PTHT KKT chuẩn bị báo cáo
Xe 81A 00391
Thứ năm
09/06
S 08g00 Làm việc với phòng Quản lý doanh nghiệp Lãnh đạo Ban - Công chức phòng QLDN
- Đ.c Trang - Thư ký
Phòng họp Ban Quản lý Phòng QLDN chuẩn bị báo cáo
C 14g00 Làm việc với phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường Lãnh đạo Ban - Đại diện Lãnh đạo VP
- Công chức phòng QHHTTN&MT
- Đ.c Trang - Thư ký
Phòng họp Ban Quản lý Phòng QHHTTN&MT chuẩn bị báo cáo
Thứ sáu
10/06
S 08g00 Hội nghị tiếp xúc và đối thoại giữa TT HĐND tỉnh và DN&HTX trên địa bàn tỉnh Thường trực HĐND tỉnh Đ/c Trưởng ban Hội trường 2/9 - Văn phòng
- Xe 81A 00338
07g30 Dự "Hội nghị tuyên truyền về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP"
Sở Công thương Đ/C Thưởng, Phó Ban Phòng Khải Hoàn, Nhà hàng Tre Xanh, Số 18 Lê Lai
- Văn phòng
- Xe 81A 00391
C

Thứ bảy
11/06
S

C

Chủ nhật
12/06
S

C
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công