Tuyên truyền Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 – 24/5/2022)

Ngày đăng: 02/04/2022, 08:30

Căn cứ Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 – 24/5/2022) (sau đây gọi tắt là "Tuần lễ kỷ niệm") như sau: Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công