Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 27/09/2021, 16:20

KẾ HOẠCH
tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công