Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2022

Ngày đăng: 28/09/2022, 16:49

        Sáng ngày 26/9/2022, đồng chí Nguyễn Như Trình, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì họp giao tháng 9 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Trưởng ban yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tập trung thực hiện một số nội dung sau:
 
1. Phòng Quản lý đầu tư
 
- Rà soát một số doanh nghiệp trong diện phải thu hồi trình lãnh đạo Ban xem xét, quyết định (ngoài 7 doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt dự án và 24 doanh nghiệp thu nộp tiền ký quỹ vào ngân sách theo kết luận thanh tra Chính phủ).
- Thực hiện báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài, phối hợp phòng Quản lý doanh nghiệp về số liệu báo cáo.
- Báo cáo về việc xây dựng đề án cơ chế đặc thù Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh gửi UBND tỉnh.
- Tiếp tục kiểm tra các nội dung liên quan đến tiền ký quỹ theo quy định.
- Đề xuất biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp dừng hoạt động, thực hiện liên doanh, liên kết trong hoạt động dự án.
 
2. Phòng Quy hoạch, hạ tầng, tài nguyên và môi trường
 
- Bám sát quá trình lập quy hoạch chung của tỉnh (đồng thời phối hợp Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế  đôn đốc thực hiện quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu quốc tế  Lệ Thanh).
- Nhanh chóng hoàn thiện phương án đấu giá đất tại khu kinh tế, khu dân cư trình lãnh đạo Ban.
- Xây dựng quy trình triển khai các bước tiếp theo để tiến hành phương án xã hội hóa bến xe.
- Chủ trì xây dựng các Kế hoạch phát triển khu kinh tế cửa khẩu theo từng giai đoạn.
- Phối hợp với UBND huyện Đức Cơ xây dựng phương án đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại Khu trung tâm khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
- Nhanh chóng hoàn thiện quy trình thu hồi đất và phương án xử lý vi phạm tại khu công nghiệp, khu kinh tế trình lãnh đạo Ban ban hành.
- Phân công lại nhiệm vụ các chuyên viên trong phòng gửi lãnh đạo Ban theo dõi.
- Tham mưu văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố giao nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cho Ban Quản lý quản lý.

3. Phòng Quản lý doanh nghiệp
 
- Tham mưu ký kết quy chế phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội về quản lý lao động tại khu công  nghiệp, khu kinh tế.
- Thông kê các doanh nghiệp FDI hoạt động tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Đồng thời, tổng hợp số liệu chuyển phòng QLĐT để phối hợp báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài.
- Nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu kinh tế đến giao ban tháng 10/2022 báo cáo lãnh đạo Ban.
 
4. Văn phòng đại diện
 
- Nâng cao vai trò trong việc quản lý trật tự xây dựng tại khu kinh tế cửa khẩu (kể cả khu dân cư).
- Thống nhất không họp giao ban cửa khẩu cửa khẩu vào tháng 9 năm 2022. Giao đồng chí Khánh đại diện văn phòng tại cửa khẩu dự tiếp xúc doanh nghiệp do Hải quan cửa khẩu mời vào ngày 30/9/2022.
- Tham mưu công khai nội quy hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu.
- Cùng văn phòng ban tổng hợp đề xuất dự toán chi tại khu liên hợp khu kinh tế cửa khẩu.
- Kết nối, nắm thông tin với cửa khẩu Campuchia để báo cáo kịp thời Lãnh đạo Ban (ngoại giao, nghiệp vụ), đồng thời thúc đẩy thực hiện bản ghi nhớ đã ký kết.
 
5.    Văn phòng Ban
 
- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến tổ chức, bộ máy của Ban Quản lý và  đề án của Công ty phát triển hạ tầng khu kinh tế và sắp xếp lịch làm việc với Sở Nội vụ.
- Rà soát các tồn tại, kết luận của đoàn Thanh tra về cải cách hành chính, công tác ISO và xây dựng kế hoạch khắc phục.
- Xây dựng dự toán năm 2023.
- Rà soát và đôn đốc, nhắc nhở các phòng chuyên môn, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 
6. Công ty PTHTKKT
 
- Đôn đốc tiến độ thực hiện lập quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu.
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ điều chỉnh hạ tầng Khu kinh tế trình kỳ họp HĐND cuối năm 2022.
- Báo cáo giải trình về việc bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty phát triển hạ tầng khu kinh tế gửi lãnh đạo Ban.
- Báo cáo về việc thu hồi công nợ trình lãnh đạo Ban.
- Nghiên cứu, đề xuất về các loại giá, khung giá, phí thu hạ tầng tại khu công nghiệp, khu kinh tế.
- Tiến hành kiểm tra các dự án xây dựng hạ tầng đường giao thông tại khu công nghiệp, khu kinh tế. Trước đây không sử dụng, nay hư hỏng, xuống cấp không phát huy tác dụng (đề xuất tỉnh xem xét đưa ra khỏi tài sản công để có kế hoạch cải tạo đảm bảo phù hợp với hiện trạng).

       Yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kết luận trên triển khai thực hiện./.

File đính kèm:
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công