Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp giao ban tháng 01 năm 2023

Ngày đăng: 02/02/2023, 21:04

THÔNG BÁO
Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp giao ban tháng 01 năm 2023
 
Sáng ngày 01/02/2023, đồng chí Nguyễn Như Trình, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai chủ trì họp giao tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02
năm 2023. Trưởng ban yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tập trung thực hiện một số nội dung sau:
 
1. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của phòng, đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện nội dung tại dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Khu công nghiệp, Khu kinh tế và gửi về Văn phòng chậm nhất chiều ngày 01/02/2023. Rà soát các hoạt động của từng doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa và Khu kinh tế cửa khẩu báo cáo lãnh đạo Ban, thời gian hoàn thành ngày 15/02/2023 để có cơ cho phòng Quản lý Đầu tư xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện quy định pháp luật theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Kiểm tra, rà soát các phương tiện làm việc cần nâng cấp, sửa chữa, mua sắm gửi về Văn phòng tổng hợp trình lãnh đạo Ban.
 
2. Văn phòng hoàn chỉnh hồ sơ về Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế trình lãnh đạo Ban để thống nhất gửi Sở Nội vụ; hoàn thiện Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Khu công nghiệp, Khu kinh tế; tham mưu điều chỉnh Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh. Thời gian trong tháng 02/2023. Phối hợp các phòng, đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ cung cấp Đoàn Thanh tra tỉnh về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí năm 2017-2022.
 
3. Phòng Quản lý Đầu tư chủ trì phối hợp các phòng đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH MTV Cao Su Chư sê triển khai, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku để thu hút đầu tư. Chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện quy định pháp luật theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, thời gian hoàn thành ngày 20/02/2023.
 
4. Phòng Quản lý Doanh nghiệp chủ trì, phối hợp phòng Quản lý Đầu tư đề xuất 06-07 doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu theo Kế hoạch tham gia hội chợ triển lãm kết nối chuỗi sản xuất cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, khu công nghiệp các tỉnh duyên hải miền trung - Tây nguyên năm 2023 tại Quãng Ngãi.
 
5. Đại diện Văn phòng tại Khu kinh tế cửa khẩu nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và tình hình thực hiện quy chế phối hợp với các lực lượng chức năng tại Khu kinh tế cửa khẩu. Đồng thời phối hợp các phòng, đơn vị trực thuộc tổng hợp Báo cáo sơ kết Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế và Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; hoàn thành trước 25/02/2023.
 
6. Phòng Quy hoạch - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ và đề xuất phương án về đấu giá đất tại Khu kinh tế cửa khẩu, đồng thời cung cấp sơ đồ, vị trí để phòng Quản lý Đầu tư tiến hành kêu gọi đầu tư và công khai trên hệ thống thông tin theo quy định.
 
7. Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế: Rà soát công nợ về phí hạ tầng đối với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa, Khu kinh tế cửa khẩu báo cáo lãnh đạo Ban, thời gian hoàn thành ngày 15/02/2023. Đối với các dự án đầu tư công năm 2022 phải nghiệm thu hoàn thành, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo đúng quy định. Chủ động trao đổi với phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ để tham mưu giải trình đảm bảo nội dung liên quan tại Văn bản số 2837/SNV-TCBC&CCHC của Sở
Nội vụ ngày 20/12/2022 góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế; hoàn thành và gửi về
Văn phòng chậm nhất ngày 08/02/2023 để tổng hợp.
 
8. Giao cho Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động giao lưu thể thao và Văn nghệ trong Hội chợ triển lãm kết nối chuỗi sản xuất cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, khu công nghiệp các tỉnh duyên hải miền trung - Tây nguyên năm 2023 tại Quãng Ngãi.
 
Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
File đính kèm:

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công