Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân của Ban quản lý Khu kinh tế năm 2022

Ngày đăng: 02/12/2022, 10:34

THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân của Ban quản lý Khu kinh tế năm 2022

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công