Tại kỳ họp thứ chín, hội đồng nhân dân tỉnh gia lai thông qua 17 nghị quyết quy phạm pháp luật

Ngày đăng: 16/12/2022, 15:17

         Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khoá XII được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 07/12/2022 đến ngày 09/12/2022, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã thông qua 17 Nghị quyết quy phạm pháp luật quy định cụ thể nhiều nội dung, chính sách liên quan đến doanh nghiệp trong các lĩnh vực. Cụ thể:
 
 
Nguồn hình ảnh từ Internet.
      
        1. Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 ban hành quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết.
 
        2. Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giải đoạn 2021 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết.
       
        3. Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 phê duyệt nội dung và quy định mức chi thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Quyết định số 703/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết.
 
       4. Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhân hiệu; dăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình “Phát triển tài sản trị tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030" - Click để xem chi tiết.
 
       5. Nghị quyết số 39/2022 NQ HĐND ngày 09/12/2022 quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết.
 
       6. Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định nội dung. mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết.
 
       7. Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định nội dung và mức chỉ đặc thù triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết.
 
        8. Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 bãi bỏ Nghị quyết số 167/2016/ NQ-HĐND ngày 30/3/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết.
 
        9. Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chỉ hỗ nợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2025 - Click để xem chi tiết.
 
       10. Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định mức hỗ trợ đổi với hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết.
 
        11. Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định nội dung và mức chỉ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết.
 
        12. Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định mức chỉ hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết.
 
        13. Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết.
 
        14. Nghị quyết số 48/2022 /NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định mức hỗ trợ đồng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025 - Click để xem chi tiết.
 
        15. Nghị quyết số 49/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định nội dung, mức hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025 áp dụng trên địa bản tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết.
 
        16. Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định mức chỉ bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết.
 
       17. Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết.

Tiến Hải

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công