GIA LAI: BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC TỒN TẠI, NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày đăng: 16/09/2021, 21:36

(GLO)- Ngày 14-9, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch số 1320/KH-UBND về khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo.​Theo đó, kế hoạch đề ra 3 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể gồm: Tập trung khắc phục, cải thiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần còn tồn tại, hạn chế (18 tiêu chí); Cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS); Tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí, tiêu chí thành phần đã thực hiện tốt, đạt hiệu quả. 
 
Trong đó, kế hoạch đặt nhiều mục tiêu cụ thể đến hết năm 2021, như: 100% số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết tại 3 cấp chính quyền của tỉnh được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng dịch vụ công của tỉnh; 100% sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên thông tin điện tử của đơn vị; 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn; 100% số lãnh đạo cấp sở và tương đương, lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và tương đương, lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND cấp huyện được bổ nhiệm đúng quy định; 100% cán bộ cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ; Chỉ số hài lòng về công chức giải quyết TTHC và Chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ tăng ít nhất 2% so với năm 2020…
 
Quang cảnh cuộc họp của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh cuộc họp của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh. Ảnh: Phương Linh
 
Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện công tác CCHC; nâng cao hiệu quả CCHC trên địa bàn tỉnh; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình đánh giá Chỉ số CCHC năm 2020; phấn đấu Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2021 tăng điểm và tăng hạng so với năm 2020. 
 
Do đó, thông qua kế hoạch, UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, đề ra các biện pháp, giải pháp, phân công trách nhiệm và nhiệm vụ với nguyên tắc “rõ việc-rõ người-rõ trách nhiệm-rõ thời gian-rõ hiệu quả” cho các phòng, ban, đơn vị và cho từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quyết liệt để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác CCHC hàng năm. Thời gian gửi kế hoạch khắc phục, duy trì, nâng cao Chỉ số CCHC về Sở Nội vụ trước ngày 25-9-2021.
 
https://gialai.gov.vn/

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công