Triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Y tế liên quan đến công tác cai nghiện ma tuý; áp dụng biện pháp XLVPHC GD tại cấp xã và xử phạt VPHC trong lĩnh vực PCTNXH

Ngày đăng: 11/01/2022, 13:30

           Từ ngày 01/01/2022 áp dụng thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020; các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma tuý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính liên quan đến công tác cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện ma tuý; chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

            Nội dung các Nghị định của Chính phủ:
109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021,
116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021,
118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021,
120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021,
144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021,
Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công