Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

1. Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh:
1.1. Chức năng:

Là cơ quan thường trực, đại diện của Ban Quản lý trực tiếp làm việc tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; Tham mưu và giúp Trưởng ban đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối với hoạt động của Đội quản lý khai thác hạ tầng thuộc Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế và các doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại - xuất nhập khẩu; Tham mưu phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi công tác quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế lệ Thanh và các hoạt động liên quan tại cửa khẩu.
 
1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Tham mưu và giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Làm việc với các ngành chức năng tại Khu kinh tế của khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm phối hợp giải quyết tốt công việc, nhiệm vụ được phân công;
Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý xử lý theo quy trình;
Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý hướng dẫn và kiểm tra, giám sát doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực: Ngành nghề hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư; Quản lý hoạt động xây dựng theo giấy phép xây dựng; Bảo vệ môi trường; Quản lý lao động, quản lý dự án và các hoạt động liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; An toàn vệ sinh lao động; Hướng dẫn các thủ tục hành chính;
- Trực tiếp tiếp nhận các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng lao động, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Doanh nghiệp chuyển về Phòng Quản lý doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo trình các cấp có thẩm quyền,
- Tham mưu phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi công tác quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và các hoạt động liên quan tại của khẩu.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công hoặc ủy quyền.

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công