Danh mục

Tin tức liên quan

Hoạt động đoàn thể

Cái nắng tháng 4 của Tây Nguyên đã đẩy nhiệt độ vùng biên lên đến gần 40 độ C. Hình ảnh chiếc áo ướt sũng mồ hôi của chiến sĩ trẻ khi đi tuần tra, vác nước, nhặt củi đun nấu... ở chốt chặn vùng biên đã làm dấy lên trong lòng tôi bao nhiêu thương cảm và bấy nhiêu tự hào. Sau một vòng xe chạy quanh các chốt biên phòng dựng lên để kiểm soát dịch Covid-19, chúng tôi dừng chân ở chốt trạm xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) lúc mặt trời vừa khuất sau rừng cao su. Lửa đã được nhen lên, những chiếc bếp kê tạm bằn

20-04-2020

Hơn lúc nào hết, hiện nay, cần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ và hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

 

 
 (Ảnh minh họa)

GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC, CỘI NGUỒN SỨC MẠNH CỦA ĐẢNG, CỦA CÁCH MẠNG ĐỂ ĐI ĐẾN THẮNG LỢI

Khi chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong tác phẩm Đường Cách mệnh (1927), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đặt lên hàng đầu Tư cách một người cách mệnh với 23 điểm căn bản. Với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam, yêu cầu và nội dung xây dựng Đảng đặt ra nhiều vấn đề lớn lao và mới mẻ trong đó có rèn luyện đạo đức cách mạng. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong Chương III về Tư cách và đạo đức cách mạng, nhấn mạnh 12 điều về tư cách của Đảng chân chính cách mạng. Người nêu bật những tính tốt của người cách mạng cần được bồi đắp: NHÂN, NGHĨA, TRÍ, DŨNG, LIÊM.

Hồ Chí Minh thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, sai lầm của cán bộ, đảng viên như non kém về lý luận, tư tưởng không vững vàng, thiếu kiên định mục tiêu chính trị, quan liêu trong phong cách lãnh đạo và khuyết điểm về đạo đức. Biểu hiện kém đạo đức rất nặng nề và tập trung ở sự tham lam, lười biếng, xa hoa, hủ hóa, kiêu ngạo, hiếu danh, hẹp hòi, thiếu kỷ luật,v.v.. Những thứ bệnh nguy hiểm đó đều bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân.

Suốt quá trình lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức gắn liền với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng - lý luận và tổ chức. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Nhiều cán bộ, đảng viên đã nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Ở mỗi thời kỳ đấu tranh cách mạng, với chiến lược cách mạng cụ thể đã định hình những giá trị chuẩn mực đạo đức nổi bật.

Trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và các cuộc kháng chiến cứu nước đã làm nổi bật những tấm gương về nhân cách, đạo đức của những chiến sĩ cộng sản.

Trước hết đó là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp đấu tranh của Đảng và dân tộc vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đạo đức của Đảng là thật sự vì nước, vì dân, nêu cao lợi ích của đất nước, dân tộc, Tổ quốc trên hết, độc lập trên hết. Toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và hành động vì lợi ích của dân tộc. Ngoài lợi ích của giai cấp, dân tộc và nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Toàn Đảng chung sức lãnh đạo đấu tranh làm sao cho đất nước được hoàn toàn độc lập, thống nhất, dân tộc, đồng bào được tự do, hạnh phúc, bảo đảm quyền sống và thoát khỏi sự áp bức, bất công, đau khổ dưới sự thống trị của chế độ thực dân, phong kiến và các thế lực phản động.

Đạo đức của Đảng thể hiện ở quyết tâm và kiên cường đấu tranh chống mọi kẻ thù cướp nước và bán nước, cán bộ, đảng viên của Đảng là những chiến sĩ đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh đó. Cuộc đấu tranh đó đã diễn ra rất lâu dài và gian khổ với những thách thức nặng nề. Cuộc đấu tranh đó phải đương đầu với những thế lực đế quốc, thực dân, phản động cực kỳ tàn bạo, có sức mạnh và mưu đồ hiểm độc. Thách thức nặng nề đó khiến cho toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao phẩm chất, ý chí đấu tranh vì phẩm giá, nhân cách con người và tinh thần tự tôn dân tộc. Bền bỉ đấu tranh vượt qua mọi gian khổ hiểm nguy để đi tới chiến thắng là giá trị đạo đức của Đảng.

Đạo đức của Đảng là đức hy sinh, giữ vững ý chí và khí tiết của người cộng sản. Những người cộng sản đã hy sinh tuổi thanh xuân, cuộc sống gia đình, hạnh phúc riêng tư, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Dù biết phải hy sinh kể cả hy sinh tính mạng cũng không lùi bước. Luôn luôn đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh, nêu tấm gương sáng trước quần chúng nhân dân. Nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng đã hy sinh trong lao tù đế quốc như Trần Phú, Lê Hồng Phong hoặc ở trường bắn của quân thù như Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Thụ,…

Đạo đức của Đảng trong đấu tranh giải phóng dân tộc đã góp phần rèn luyện nhiều thế hệ đảng viên, cán bộ và cả quần chúng trung kiên thành những lớp người đặc biệt mà uy vũ không thể khuất phục, sẵn sàng xả thân vì dân, vì nước, vì nghĩa lớn, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Những người cộng sản luôn luôn đứng ở hàng đầu trong những lớp người đặc biệt đó và được quần chúng nhân dân kính phục, tin cậy và noi theo. Giá trị đạo đức đó cũng là cội nguồn sức mạnh của Đảng, của cách mạng để đi đến thắng lợi.

Thời kỳ Đảng lãnh đạo xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa và thực hiện công cuộc đổi mới, những giá trị đạo đức của thời cách mạng giải phóng và chiến tranh cứu nước tiếp tục được kế thừa, phát triển và lan tỏa. Đại hội XII của Đảng (1-2016) nhấn mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là lần đầu tiên, Đảng ta nêu rõ nội dung xây dựng Đảng về đạo đức. Cùng với xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hoàn thiện Cương lĩnh, đường lối, chú trọng xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ, phải rất đề cao giáo dục đạo đức cách mạng trong Đảng và cũng đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đặc biệt học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

ĐÒI HỎI QUYẾT TÂM MỚI

Chặng đường mới cũng đặt ra nhiều thách thức mới từ vị trí cầm quyền của Đảng và trách nhiệm lớn lao của mỗi cán bộ, đảng viên đòi hỏi quyết tâm mới để vượt qua hoàn cảnh và vượt qua chính mình trước những cám dỗ vật chất, lợi ích cá nhân và tham vọng quyền lực. Nhiều đồng chí đã giữ vững truyền thống đạo đức của Đảng, hết lòng vì sự phát triển, phồn vinh của đất nước, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện, học tập dẫn tới sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (10-2016) đã thẳng thắn chỉ ra. Những hạn chế, khuyết điểm và sự suy thoái đó đã “làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”.

Hơn lúc nào hết, hiện nay cần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ và hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Trước yêu cầu đó, rất cần thiết phải tổng kết sâu sắc hơn những vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức từ trước tới nay và đề ra được những tiêu chí về đạo đức của Đảng trong hoàn cảnh hiện nay.

Đạo đức của Đảng trong thời kỳ mới là hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, “dĩ công vi thượng”. Cương lĩnh, đường lối của Đảng đã thể hiện điều đó. Chỉ đạo và hoạt động thực tiễn của toàn Đảng, mọi tổ chức đảng hướng tới chuẩn mực đó. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phấn đấu để làm tốt điều đó. Đó là giá trị đạo đức mới hiện nay. Để đạt tới chuẩn mực đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, thái độ vì dân. Thật sự trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân. Phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, vì sự hùng cường của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Coi trọng hành động, những việc làm cụ thể vì mục tiêu cao cả đó. Chuẩn mực đạo đức đó đòi hỏi phải kiên quyết phê phán, chống chủ nghĩa cá nhân trong mỗi người cán bộ, đảng viên. Chống lối sống ích kỷ, tham lam, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, thu vén cá nhân, không quan tâm đến tập thể, đến lợi ích chung.

Cần nhấn mạnh, đạo đức của Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên là cần kiệm liêm chính, không tham ô, tham nhũng, lãng phí, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Đây là chuẩn mực thể hiện lương tâm, danh dự và nhân cách, tư cách của người cách mạng. Chuẩn mực đó đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải làm việc với chất lượng và hiệu quả cao nhất với những nhiệm vụ được giao, không thờ ơ, thiếu trách nhiệm, vô cảm trong công việc. Thói vô trách nhiệm, né tránh công việc đang làm tổn hại, cản trở sự phát triển và làm cho sự lãnh đạo, quản lý trì trệ, kém hiệu quả, hiệu lực. Cần kiên quyết phê phán, đấu tranh ngăn chặn hành động tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn câu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Sống bằng kết quả lao động, cống hiến và thu nhập hợp pháp, kê khai trung thực, minh bạch tài sản riêng. Không lợi dụng, lạm dụng quyền lực được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực. Kiên quyết chống những biểu hiện phe cánh, lợi ích nhóm. Mọi cán bộ, đảng viên sống và làm việc tuân thủ kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trung thực đoàn kết, không làm điều gì khuất tất, không đưa người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào các cơ quan hoặc vị trí lãnh đạo, quản lý. Chống tham nhũng không chỉ bảo vệ tiền bạc, tài sản công để không gây thiệt hại về kinh tế mà còn là vấn đề chính trị, sự vững mạnh của chế độ, niềm tin của nhân dân và cũng là vấn đề đạo đức, vì sự trong sạch trong đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đạo đức của Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay là không quan liêu, xa rời quần chúng, khiêm tốn, giản dị, giữ gìn lối sống trong sạch, đề cao các giá trị văn hóa, nhân văn. Gắn bó mật thiết với nhân dân là một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Từ phong trào cách mạng của quần chúng mà xây dựng Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trưởng thành. Bài học lấy dân làm gốc cần được nhận thức và hành động đúng ở mọi thời kỳ cách mạng. Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới, bài học đó có ý nghĩa to lớn động viên sức dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước. Gắn bó với nhân dân, thật sự vì lợi ích của nhân dân, là vấn đề lớn trong đạo đức cách mạng. Làm tốt được điều đó là khắc phục được bệnh quan liêu - một nguy cơ lớn của Đảng cầm quyền. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nêu rõ một trong 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống là: “Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân”. Phải thật sự tin dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến của dân, bàn bạc với nhân dân, chăm lo cho lợi ích của nhân dân. Nếu có khuyết điểm thì thật thà nhận lỗi trước nhân dân và cùng với nhân dân sửa chữa. Giữ gìn lối sống lành mạnh, không “sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội”.

Đạo đức của Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay đòi hỏi đề cao tính trung thực, tình thương yêu đồng chí, sống nhân ái, nghĩa tình. Sinh thời Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải sống với nhau có tình, có nghĩa. Tình là tình cảm chân thật, nghĩa là trách nhiệm, cần sống “ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có gì phải giấu Đảng”. Đó là sự trung thực. Mọi việc Đảng giao cho dù to hay nhỏ phải cố gắng hoàn thành cẩn thận. Hiện nay, phải khắc phục biểu hiện thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, gió chiều nào che chiều ấy, dĩ hòa vi quý. Đó là sự thiếu trung thực ảnh hưởng đến sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và cũng là biểu hiện suy giảm về đạo đức. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nêu rõ những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống cần phải phê phán, loại bỏ như “ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình”, “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền, độc đoán, gia trưởng, thiếu chỉ đạo trong chỉ đạo, điều hành”. Những biểu hiện đó là trái với đạo đức cách mạng của Đảng mà Hồ Chí Minh chú trọng rèn luyện, trái với đạo đức công vụ trong bộ máy nhà nước và ảnh hưởng xấu đến đạo đức của xã hội.

Đạo đức trong Đảng hiện nay cần thiết nhấn mạnh sự gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Gương mẫu trong công việc, trách nhiệm được giao; gương mẫu về phẩm chất, nhân cách, lối sống; gương mẫu trong phong cách làm việc dân chủ, khoa học, gần dân, sát thực tế, thống nhất giữa nói và làm; gương mẫu trong hưởng thụ quyền lợi vật chất. Đảng viên nêu gương trước quần chúng, cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu gương trước nhân viên, cấp trên nêu gương trước cấp dưới. Người có chức vụ, trách nhiệm càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn.

Sự hoàn thiện đạo đức trong Đảng với những tấm gương sáng về đạo đức của cán bộ, đảng viên có ảnh hưởng sâu sắc và rộng lớn đến những giá trị đạo đức của toàn xã hội, của dân tộc. Hồ Chí Minh mong muốn dân tộc Việt Nam phải là một dân tộc văn minh, thông thái, có đạo đức. Điều đó làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, dân tộc Việt Nam nhân ái trở thành biểu tượng tốt đẹp trong tình cảm của bạn bè quốc tế.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” (1). Thấm nhuần lời dạy đó của Người, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhiệm vụ và mục tiêu xây dựng Đảng về đạo đức đang đặt ra bức thiết. Cần thiết có sự thống nhất nhận thức và quyết tâm hành động góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế./.

 

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng nền tảng cho sự trong sạch, vững bền của Đảng

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp suy thoái về chính trị, tư tưởng và đạo đức lối sống… Điều này làm tổn thương nghiêm trọng đến tình cảm, niềm tin của nhân dân và cán bộ, đảng viên đối với Đảng và đây cũng là một trong những nguy cơ đe dọa sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, tại Đại hội XII, Đảng ta xác định, xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những nội dung, nhiệm vụ cơ bản, cấp bách mang tầm chiến lược gắn liền chặt chẽ với việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Nhằm xây dựng Đảng về đạo đức trong bối cảnh hiện nay, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định về kiểm soát quyền lực theo tinh thần rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân; thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm; quyền hạn phải được ràng buộc bằng trách nhiệm, quyền hạn càng cao, trách nhiệm càng lớn. Cơ chế, chính sách, quy định phải có khả năng bảo vệ, tôn vinh, phát huy vai trò người dám nghĩ dám làm, vì dân vì nước và dễ dàng thải loại người yếu kém, suy thoái, hư hỏng.

Thứ hai, thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng, trong Nhà nước và xã hội bởi đây là “chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”. Dân tin Đảng, theo Đảng nên dân sẵn sàng bày mưu, hiến kế để Đảng, Nhà nước phê phán, thải loại người yếu kém, suy thoái, cơ hội; bảo vệ, tôn vinh, sử dụng người tài đức vì dân vì nước. Vì vậy, cần dựa vào dân, nhất là thông qua kênh Mặt trận, đoàn thể, báo chí, truyền thông và mạng xã hội để xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và sửa đổi chính sách, uốn nắn tổ chức cũng như giáo dục, rèn luyện cán bộ.

Thứ ba, mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu các cấp, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải tự mình nêu gương đạo đức cách mạng theo Quy định của Đảng, nói đi đôi với làm, việc có lợi cho dân, cho nước thì hết sức làm, việc có hại đến dân, đến nước thì hết sức tránh. Vì vậy, không được để lọt những phần tử hư hỏng, suy thoái, cơ hội vào cấp ủy khóa mới, nhất là vào Ban chấp hành Trung ương, Ban Bí thư và Bộ Chính trị.

Thứ tư, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, uốn nắn, phê phán những tư tưởng, hành vi lệch lạc; xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tự phê bình và phê bình, mỗi người tự soi, tự gột rửa là cần nhưng đi liền và cần hơn trong bối cảnh hiện nay là phải giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật.

 

Trung tá Khuất Minh TuấnPhó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 543 - Quân khu 2:

Xây dựng Đảng về đạo đức phải lựa chọn giải pháp mang tính đột phá

Xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay, một mặt, cần tiến hành đồng bộ nhiều nội dung, yêu cầu và giải pháp; mặt khác, phải lựa chọn giải pháp mang tính đột phá, đó là:

Thứ nhất, đội ngũ đảng viên không ngừng trau dồi văn hóa ứng xử, thực hành văn hóa ứng xử, nhất là ứng xử với nhân dân theo tấm gương sáng Hồ Chí Minh: Lời nói đi đôi với việc làm, nói ít làm nhiều, làm điều lợi cho dân, tránh điều hại tới dân, không làm điều gì trái ý dân, kính trọng, lễ phép với dân, học dân, hỏi dân, hiểu dân, tin dân, thương dân để vì dân.

Thứ hai, tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành vi đạo đức. Xây dựng Đảng về đạo đức được tiến hành thông qua giáo dục, tuyên truyền vai trò, nội dung đạo đức để nâng cao nhận thức, để mỗi đảng viên tự giác rèn luyện, tu dưỡng, gương mẫu, làm gương, nêu gương về đạo đức; vì vậy, giáo dục đạo đức phải kiên trì, thường xuyên mới tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành vi đạo đức.

Thứ ba, thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức của đảng viên như: rèn luyện hành vi đạo đức, xử lý các quan hệ đạo đức, bồi dưỡng năng lực tự đánh giá, tự soi mình, tự phán xử, tự khắc phục các lệch lạc trong đời sống thường nhật cũng như trong sinh hoạt Đảng.

Thứ tư, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng về đạo đức. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền phải nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013, của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng thời, xây dựng các cơ chế bảo đảm và phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng đội ngũ đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần nêu gương và giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

 

Thượng tá, TS. Hoàng Mạnh Hưng - Phó Chủ nhiệm khoa công tác Đảng, công tác chính trị, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng:

Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng nền gốc tinh thần vững chắc của Đảng

Có thể khẳng định, xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay là xây dựng nền gốc tinh thần vững chắc của Đảng và sức mạnh nội sinh của cách mạng, bảo đảm cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng ngang tầm mục tiêu chính trị của dân tộc, của đất nước trong thời kỳ mới. Vì vậy, xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới, cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội đối với xây dựng Đảng về đạo đức. Đây là giải pháp cơ bản, có ý nghĩa quyết định thành công trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng dạy: Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm tròn nhiệm vụ cách mạng được giao. Xây dựng Đảng về đạo đức thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Thứ hai, nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Đó là tổng thể các chủ trương, nội dung, biện pháp của các tổ chức, các lực lượng tác động vào nhận thức, tư tưởng, tình cản, ý thức và hành vi đạo đức của cán bộ, đảng viên kết hợp với quá trình tự tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên theo những chuẩn mực đạo đức cách mạng trong tình hình mới.

Thứ ba, đẩy mạnh nêu gương về đạo đức và đấu tranh khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ các cấp nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và kiên quyết đấu tranh khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên phải trở thành một trong những nhiệm vụ cấp thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đáp ứng với yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới. Tập trung đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng… đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật đảng.

_________________________

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H, 2011, t.15, tr.622. 

PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc

 

Nguồn Báo ĐT Tuyên Giáo TW

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về chính sách thu hút đầu tư?

XEM KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Bạn đánh giá như thế nào về chính sách thu hút đầu tư?

Công khai, minh bạch
38.14 (45/118);
Chưa công khai, minh bạch
44.92 (53/118);
Ý kiến khác
16.1 (19/118);
=> Xem kết quả

Đăng nhập

User Name:


Password:


Lịch công tác

Thống kê truy cập

Hôm nay: 152

Hôm qua: 501

Tuần hiện tại: 2764

Tháng hiện tại: 7478

Tổng lượt truy cập: 7478

Đang online: 168

Liên kết website

Quốc Hội

Bộ xấy dựng

Bộ kế hoạch và đầu tư

Bộ Công thương


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Đã tiếp nhận
86 Hồ sơ

Đang xử lý
7 Hồ sơ

Đã xử lý
79 Hồ sơ

Trễ hạn
0 Hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ đã giải quyết
91.9 (%)


Xem chi tiết kết quả xử lý hồ sơ tại đây

Văn Bản Mới

Kết luận của Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại buổi họp thống nhất giao nhiệm vụ liên quan đến thủ tục thực hiện lắp đặt hệ thống Điện năng lượng mặt trời của các doanh nghiệp tại KCN, KKT

Số hiệu văn bản: 1228/TB-BQLKKT
Ngày phát hành: 19-10-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Thông báo Kết luận của Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 43

Số hiệu văn bản: 1227/TB-BQLKKT
Ngày phát hành: 19-10-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Thông báo Kết luận của Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 38

Số hiệu văn bản: 1087/Tb-BQLKKT
Ngày phát hành: 15-09-2020
Nơi ban hành:

Thông báo Kết luận của Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 38


Tải về:

triển khai thực hiện một số văn bản

Số hiệu văn bản: 1098/Tb-BQLKKT
Ngày phát hành: 17-09-2020
Nơi ban hành:

triển khai thực hiện một số văn bản


Tải về:

Về việc triển khai các hoạt động Tết Trung thu năm 2020

Số hiệu văn bản: 1828/UBND-KGVX
Ngày phát hành: 07-09-2020
Nơi ban hành:

Về việc triển khai các hoạt động Tết Trung thu năm 2020


Tải về:

Kế hoạch theo dõi tình hình pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Số hiệu văn bản: 1459/KH-BQLKKT
Ngày phát hành: 26-12-2019
Nơi ban hành:


Kế hoạch theo dõi tình hình pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2020


Tải về:

Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế và công tác văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

Số hiệu văn bản: 1476/KH-BQLKKT
Ngày phát hành: 31-12-2019
Nơi ban hành:


Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế và công tác văn bản quy phạm pháp luật năm 2020


Tải về:

kế hoạch triển khai công tác phổ biến,giáo dục pháp luật năm 2020

Số hiệu văn bản: 1477/KH-BQLKKT
Ngày phát hành: 31-12-2019
Nơi ban hành:

kế hoạch triển khai công tác phổ biến,giáo dục pháp luật năm 2020


Tải về:

Về việc treo Cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Số hiệu văn bản: 39/TB-UBND
Ngày phát hành: 16-09-2020
Nơi ban hành:


Về việc treo Cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025


Tải về:

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến lịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020

Số hiệu văn bản: 1924/UBND-CNXD
Ngày phát hành: 16-09-2020
Nơi ban hành:


Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến lịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020


Tải về:

Về việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai

Số hiệu văn bản: 1930/UBND-KGVX
Ngày phát hành: 17-09-2020
Nơi ban hành:


Về việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai


Tải về:

Về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh

Số hiệu văn bản: 1929/UBND-KGVX
Ngày phát hành: 17-09-2020
Nơi ban hành:


Về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh


Tải về:

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới

Số hiệu văn bản: 1920/UBND-KGVX
Ngày phát hành: 15-09-2020
Nơi ban hành:

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới


Tải về:

Lịch công tác tuần 38

Số hiệu văn bản: Lịch công tác tuần 38
Ngày phát hành: 14-09-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 38


Tải về:

Lịch công tác tuần 37

Số hiệu văn bản: Lịch công tác tuần 37
Ngày phát hành: 07-09-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 37


Tải về:

triển khai thực hiện hướng dẫn đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Số hiệu văn bản: 1079/BQLKJKT-VP
Ngày phát hành: 11-09-2020
Nơi ban hành:

triển khai thực hiện hướng dẫn đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Tải về:

Văn bản triển khai Chỉ thị 16, Công điện 04, Văn bản 1049, 719

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-04-2020
Nơi ban hành:

Văn bản triển khai Chỉ thị 16, Công điện 04, Văn bản 1049, 719


Tải về:

Triển khai một số văn bản

Số hiệu văn bản: 331/Tb-BQLKKT
Ngày phát hành: 31-03-2020
Nơi ban hành:

Triển khai một số văn bản


Tải về:

Thông báo triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Số hiệu văn bản: 298/Tb-BQLKKT
Ngày phát hành: 25-03-2020
Nơi ban hành:

Thông báo triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Tải về:

Thông báo kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 13

Số hiệu văn bản: 285/Tb-BQLKKT
Ngày phát hành: 23-03-2020
Nơi ban hành:

Thông báo kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 13


Tải về:

V/v triển khai thực hiện kết luận của PCT UBND tỉnh,Phó trưởng ban chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 09/3/2020 và Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Gia Lai

Số hiệu văn bản: 257/Tb-BQLKKT
Ngày phát hành: 18-03-2020
Nơi ban hành:

V/v triển khai thực hiện kết luận của PCT UBND tỉnh,Phó trưởng ban chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 09/3/2020 và Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Gia Lai


Tải về:

Thông báo Kết luận của Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 10

Số hiệu văn bản: 199/Tb-BQLKKT
Ngày phát hành: 03-03-2020
Nơi ban hành:

Thông báo Kết luận của Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 10


Tải về:

Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 06 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Số hiệu văn bản: 98/Tb-BQLKKT
Ngày phát hành: 03-02-2020
Nơi ban hành:

Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp trực báo Tuần 06 và triển khai nhiệm vụ năm 2020


Tải về:

Lịch công tác tuần 36

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 31-08-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 35

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 24-08-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 34

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 17-08-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 33

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 10-08-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 32

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 03-08-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 31

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 27-07-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 31


Tải về:

Lịch công tác tuần 30

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 20-07-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 30


Tải về:

Lịch công tác tuần 29

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 13-07-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 28

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-07-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 27

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 29-06-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 27


Tải về:

Lịch công tác tuần 26

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 22-06-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 26


Tải về:

Lịch công tác tuần 25

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 15-06-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 24

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 08-06-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 24


Tải về:

Lịch công tác tuần 23

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-06-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 23


Tải về:

Báo cáo tình hình khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2020

Số hiệu văn bản: 1033/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 26-08-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo luật tiếp cận thông tin

Số hiệu văn bản: 1026/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 25-08-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Tình hình công tác tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

Số hiệu văn bản: 1000/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 19-08-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo thương mại biên giới tháng 8 năm 2020

Số hiệu văn bản: 996/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 19-08-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

V/v tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 dự án Hạ tầng Khu kinh tế Cửa khẩu Lệ Thanh

Số hiệu văn bản: 967/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 12-08-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo thương mại biên giới tháng 7 năm 2020

Số hiệu văn bản: 874/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 21-07-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo triển khai đề án thí điểm chuyển giao cho Bưu điện thực hiện tiếp nhận TTHC

Số hiệu văn bản: 868/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 20-07-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020

Số hiệu văn bản: 859/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 17-07-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo Kiểm soát TTHC quý II năm 2020

Số hiệu văn bản: 740/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 18-06-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo thương mại biên giới 6 tháng đầu năm 2020

Số hiệu văn bản: 704/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 11-06-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo Công tác theo dõi thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

Số hiệu văn bản: 768/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 26-06-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020

Số hiệu văn bản: 670/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 02-06-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 06 tháng đầu năm 2020

Số hiệu văn bản: 661/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 29-05-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

báo cáo kết quả ước tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Số hiệu văn bản: 660/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 29-05-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai 


Tải về:

Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2020

Số hiệu văn bản: 654/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 28-05-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020

Số hiệu văn bản: 645/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 26-05-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo thương mại biên giới tháng 5 năm 2020

Số hiệu văn bản: 625/BC-BQL
Ngày phát hành: 20-05-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế giai đoạn 2011 - 2020

Số hiệu văn bản: 330/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 31-03-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

V/v báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý I năm 2020

Số hiệu văn bản: 329/BQLKKT-QLĐTDN
Ngày phát hành: 31-03-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo kết quả sắp xếp bộ máy, quản lý biên chế, sử dụng biên chế công chức, viên chức từ năm 2015 -2020

Số hiệu văn bản: 264/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 18-03-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo kiểm soát TTHC quý I năm 2020

Số hiệu văn bản: 263/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 18-03-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo ước tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2020

Số hiệu văn bản: 234/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 11-03-2020
Nơi ban hành:

BAn Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020

Số hiệu văn bản: 207/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 04-03-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo CCHC quý I năm 2020

Số hiệu văn bản: 190/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 02-03-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường, quản lý tài nguyên thông qua đường dây nóng tháng 02

Số hiệu văn bản: 168/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 25-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Báo cáo thương mại biên giới tháng 2 năm 2020

Số hiệu văn bản: 157/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 20-02-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Tình hình công tác tháng 02 năm 2020 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2020

Số hiệu văn bản: 151/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 19-02-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Hoạt động thương mại biên giới tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tháng 01 năm 2020

Số hiệu văn bản: 79/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 21-01-2020
Nơi ban hành:

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT năm 2019.

Số hiệu văn bản: 59/BQLKKT-QLĐTDN
Ngày phát hành: 15-01-2020
Nơi ban hành:

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

V/v báo cáo tình hình đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương năm 2019

Số hiệu văn bản: 02/BQLKKT-QLĐTDN
Ngày phát hành: 02-01-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến cả năm 2020

Số hiệu văn bản: 977/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 14-08-2020
Nơi ban hành:

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

Số hiệu văn bản: 891/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 24-07-2020
Nơi ban hành:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai


Tải về:

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020

Số hiệu văn bản: 20/8/2020
Ngày phát hành: 26-08-2020
Nơi ban hành:

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020


Tải về:

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, quyết định để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định về quy trình thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 17-08-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Số hiệu văn bản: 528/BQLKKT-BC
Ngày phát hành: 15-05-2019
Nơi ban hành: báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Tải về:

báo cáo chuyển đổi vị trí công tác năm 2019

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 15-10-2019
Nơi ban hành: báo cáo chuyển đổi vị trí công tác năm 2019
Tải về:

Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019

Số hiệu văn bản: 01/QĐ-BQLKKT
Ngày phát hành: 11-01-2019
Nơi ban hành: Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
Tải về:

kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác

Số hiệu văn bản: 1394/KH-BQLKKT
Ngày phát hành: 29-01-2019
Nơi ban hành: Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP và Nghị định 150/NĐ-CP của Chính phủ
Tải về:

Báo caó thi hanh pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019

Số hiệu văn bản: 785/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 17-09-2019
Nơi ban hành: Báo caó thi hanh pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019
Tải về:

Kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2019

Số hiệu văn bản: 79/KH-BQLKKT
Ngày phát hành: 04-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 22

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 25-05-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 22
Tải về:

Lịch công tác tuần 21

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 19-05-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020

Số hiệu văn bản: 1025/UBND-KGVX
Ngày phát hành: 13-05-2020
Nơi ban hành: 1025/UBND-KGVX
Tải về:

Lịch công tác tuần 16

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 14-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 16
Tải về:

Lịch công tác tuần 15

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 14-04-2020
Nơi ban hành:

Lịch công tác tuần 15


Tải về:

Lịch công tác tuần 14

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 14
Tải về:

Lịch công tác tuần 13

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 13
Tải về:

Lịch công tác tuần 12

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 12
Tải về:

Lịch công tác tuần 11

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 11
Tải về:

Lịch công tác tuần 10

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 10
Tải về:

Về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020

Số hiệu văn bản: 5/CT-UBND
Ngày phát hành: 25-03-2020
Nơi ban hành: Về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020
Tải về:

V/v đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu văn bản: 352/STTTT-CNTT
Ngày phát hành: 24-03-2020
Nơi ban hành: V/v đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Tải về:

V/v tuyên truyền ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 17-03-2020
Nơi ban hành: V/v tuyên truyền ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh
Tải về:

Thông báo quy định về thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 17-03-2020
Nơi ban hành: Thông báo quy định về thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
Tải về:

Chỉ thị 03 Về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng an ninh và thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 16-03-2020
Nơi ban hành: Chỉ thị 03 Về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng an ninh và thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020
Tải về:

Chỉ thị 5/CT-UBND

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 16-03-2020
Nơi ban hành: Chỉ thị 05/CT-UBNDVề việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020
Tải về:

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 03-03-2020
Nơi ban hành: BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
Tải về:

Cải cách hành chính năm 2020

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 03-03-2020
Nơi ban hành: Cải cách hành chính năm 2020
Tải về:

Lịch công tác tuần 8

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 27-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 9

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 27-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 19-02-2020
Nơi ban hành: Về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Tải về:

Về việc kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 11-02-2020
Nơi ban hành: Kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Tải về:

Lịch công tác tuần 7

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 11-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 5

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 27-01-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 6

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 03-02-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 6
Tải về:

88/BQLKKT-QLĐT&DN

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 02-02-2020
Nơi ban hành: Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới ciuar vi rút Corona
Tải về:

92/KH-BQLKKT

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 02-02-2020
Nơi ban hành: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viên phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
Tải về:

89/BQLKKT-QLĐT&DN

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 02-02-2020
Nơi ban hành: Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới ciuar vi rút Corona
Tải về:

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phối cấp do chủng mới của vi rút Corona

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 02-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Luật Bảo Vệ Môi Trường

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành:
Tải về:

Hướng Dẫn Hỗ Trợ Phát Triển Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa.

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành:
Tải về:

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 14/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành:
Tải về:

Quy Định Quản Lý Xây Dựng Trong Các Khu Công Nghiệp

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành:
Tải về:

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành:
Tải về:

Luật bảo vệ môi trường

Số hiệu văn bản: 52/2005/QH11
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành: Luật bảo vệ môi trường
Tải về:

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 14/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008

Số hiệu văn bản: 14/2008/QH12
Ngày phát hành: 01-12-2019
Nơi ban hành: LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 14/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008
Tải về:

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số hiệu văn bản: 100/2009/QĐ-TTg
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành: VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Tải về:

Quy định quản lý xây dựng trong các khu công nghiệp

Số hiệu văn bản: 19 /2009/TT - BXD
Ngày phát hành: 01-12-2019
Nơi ban hành: Quy định quản lý xây dựng trong các khu công nghiệp
Tải về: