Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp cán bộ chủ chốt về triển khai thực hiện Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 23/05/2023, 16:45

Sáng ngày 12/5/2023, đồng chí Nguyễn Như Trình, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì họp cán bộ chủ chốt về triển khai thực hiện Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghe Văn phòng công bố Quyết định và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế kết luận một số nội dung cụ thể sau:
 
1. Thực hiện hợp nhất phòng Quản lý Đầu tư (04 biên chế) với phòng Quản lý Doanh nghiệp (03 biên chế) thành phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp (07 biên chế). Chuyển đổi chức vụ tương đương đối với bà Nguyễn Thị Dạ Thảo, Trưởng phòng Quản lý Đầu tư giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp. Chuyển đổi chức vụ tương đương đối với ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp. Chuyển đổi tương đương đối với chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư, phòng Quản lý Doanh nghiệp thành chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp.
 
2. Sáp nhập Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (02 biên chế, 01 HĐLĐ68) về Văn phòng Ban Quản lý (08 biên chế, 04 HĐLĐ68) thành Văn phòng Ban Quản lý với tổng biên chế là 15 (10 biên chế, 05 HĐLĐ68). Chuyển đổi tương đương đối với chuyên viên Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thành chuyên viên Văn phòng Ban Quản lý (phân công làm đại diện Văn phòng tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh); ký kết lại phụ lục Hợp đồng lao động cho ông Nguyễn Quốc Tịch, Nhân viên Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thành Nhân viên đại diện Văn phòng tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
 
3. Về nhân sự của các phòng, phòng làm việc và trang thiết bị làm việc của các phòng sau khi hợp nhất, sáp nhập trước mắt vẫn giữ nguyên tiếp tục sử dụng.
 
4. Phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên & Môi trường, giữ nguyên không thay đổi.
 
5. Thống nhất không đổi tên đối với Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế theo Phương án số 01/PA-BQLKKT ngày 16/02/2023 sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý.
 
6. Văn phòng và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế thực thi nhiệm vụ kể từ ngày Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh có hiệu lực.
 
7. Giao cho Văn phòng Ban Quản lý:
- Dự thảo Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế; gửi các phòng, đơn vị tham gia ý kiến trước khi trình lãnh đạo Ban xem xét, quyết định.
 
- Tham mưu công tác rà soát quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế giai đoạn 2021-2026, 2026-2031 trên có sở kế thừa các quy hoạch trước.
 
8. Giao Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế: Tham mưu hồ sơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Gia Lai (Đơn vị sự nghiệp trực thuộc) gửi Ban Quản lý Khu kinh tế để xem xét gửi cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.
 
9. Giao các phòng thực hiện phân công nhiệm vụ đối với công chức, người lao động sau khi thực hiện việc hợp nhật, sáp nhập.
 
10. Giao ông Nguyễn Xuân Hùng tiếp tục hướng dẫn bà Ksor H'Nhương trong thời gian thực hiện chế độ tập sự theo Quyết định số 18/QĐ-BQLKKT ngày 28/02/2023 của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế.
 
11. Việc điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo phòng; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ quản lý được thực hiện theo quy trình, quy định. Lãnh đạo Ban Quản lý chuẩn bị phương án, xin ý kiến Chi ủy trước khi quyết định.
 
Trên đây là Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp cán bộ chủ chốt để triển khai thực hiện Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện.
 
File đính kèm: Tải tại đây

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công